1. Chwilówki online
 2. >
 3. Solven

Solven – po?yczki, opinie, kontakt

Kolejnym chwilówkodawc?, którego chcemy Wam przedstawi? jest Solven Grupa Finansowa, która specjalizuje si? w udzielaniu po?yczek na dowolny cel. Firma ch?tnie podkre?la, ?e stawia na jasne warunki wspó?pracy oraz brak ukrytych op?at. Jak prezentuje si? oferta Solven na tle konkurencji?

Solven logo
Ocena: 3.75
(ilość ocen: 16)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: SOLVEN Finance sp. z o.o.
Siedziba firmy: al. Wojska Polskiego 62, Szczecin
E-mail: biuro@solven.pl
WWW: www.solven.pl
Telefon kontaktowy: 222 302 302
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 18:00
NIP: 852-261-98-66
REGON: 364187350
KRS: 0000610849

Solven – szybkie po?yczki dla ka?dego

Solven to jeden z wiod?cych po?yczkodawców w naszym kraju. Jest to instytucja finansowa, której kapita? jest w 100% polski. Sama firma przedstawia si?, jako rzetelnego partnera, który udziela szybkich po?yczek na dowolny cel, przy minimum formalno?ci.

Solven oferuje nowym klientom po?yczki do kwoty maksymalnie 2500 z?, z okresem sp?aty od 15 do 30 dni. Koszt pierwszej po?yczki na kwot? 500 z? to 0 z?, czyli po?yczkobiorca oddaje dok?adnie tyle ile po?yczy?. Dla wy?szych kwot musi liczy? si? z kosztami. Je?li klient ju? wcze?niej korzysta? z oferty firmy Solven to ma mo?liwo?? wnioskowa? o kwot? wynosz?c? nawet 8000 z? z okresem sp?aty od 15 do 30 dni.

Po?yczka w Solven – jak j? wzi???

Zdarza si?, ?e nagle potrzebujemy pieni?dzy. Tak, ?ycie potrafi zaskakiwa? i to nie zawsze pozytywnie. Je?li potrzebujemy zastrzyku finansowego i wiemy, ?e b?dziemy w stanie odda? pieni?dze jednorazowo, to warto bli?ej przyjrze? si? ofercie Solven.

Solven oferuje chwilówki po?yczki, w tej instytucji po?yczkowej mo?emy zaci?gn?? zobowi?zanie bardzo ?atwo. By skorzysta? z produktów tej firmy, musimy zarejestrowa? si? na jej stronie – dopiero po utworzeniu konta, b?dziemy mogli z?o?y? wniosek o potrzebn? kwot?. Podczas logowania musimy poda? jedynie podstawowe dane np. imi?, nazwisko, PESEL.

Nast?pnie okre?lamy warunki po?yczki i czekamy na weryfikacj?. A wszystko to bez wychodzenia z domu, o dowolnej porze dnia lub nocy 🙂

Na dzie? dzisiejszy nie mamy mo?liwo?ci po?yczenia pieni?dzy przez telefon, czy za pomoc? SMS-a.

Warto wiedzie?, ?e w tej instytucji po?yczkowej nie mo?emy mie? naraz zaci?gni?tych kilka po?yczek. Oczywi?cie mo?na zaci?gn?? kolejn? po?yczk? tylko wtedy, gdy poprzednie zobowi?zania sp?acamy regularnie i posiadamy zdolno?? kredytow?.

Jakie s? wymagane formalno?ci?

Po?yczki w Solven, mo?na zaci?gn?? znacznie ?atwiej ni? w banku. I mo?na powiedzie?, ?e pieni?dze prawie tak samo ?atwo wzi??, jak w przypadku tradycyjnych chwilówek. Niestety, na cz??? wnioskodawców mo?e czeka? niemi?a niespodzianka, gdy? firma wymaga nie tylko o?wiadczenia o sta?ym dochodzie, ale równie? o?wiadczenia o zatrudnieniu – wszystkie informacje s? weryfikowane przez po?yczkodawc?.

Potem formalno?ci, wygl?daj? ju? bardziej standardowo dla szybkich po?yczek. Solven wymaga polskiego obywatelstwa i wa?nego dokumentu to?samo?ci.

Dla kogo po?yczka w Solven?

Niestety, zamkni?t? drog? do po?yczek Solven maj? wszystkie osoby, które nie posiadaj? dochodu. By otrzyma? pieni?dze, nale?y przedstawi? odpowiednie za?wiadczenia. Osoby, które nie posiadaj? dochodu zapraszamy do: chwilówki dla bezrobotnych.

Z drugiej strony, Solven bardzo elastycznie podchodzi do wieku wnioskodawcy – szybk? po?yczk? mog? zaci?gn?? osoby od 18 lat. Górny limit wieku po?yczkobiorców nie jest okre?lony. W szczególno?ci górna granica wieku wypada atrakcyjnie, w porównaniu do innych firm.

Czy sprawdzany jest BIK, BIG i KRD?

Solven, w odró?nieniu od banków, stawia na minimum formalno?ci i szybk? wyp?at? pieni?dzy. Z uzyskaniem po?yczki nie powinny mie? problemu osoby, które spe?niaj? warunki stawiane przez firm?. A co potencjalnymi klientami, którzy maj? problemy z zad?u?eniem?

Nie mamy dla nich dobrych wiadomo?ci – firma sprawdza rejestry d?u?ników i z odmown? decyzj? mog? spotka? si? osoby, widniej?ce chocia?by w jednej bazie. Dlatego przed staraniem si? o po?yczk?, warto np. sprawdzi? swój BIK.

Natomiast, osoby zad?u?one lub bez zdolno?ci, poszukuj?ce pieni?dzy zapraszamy do: chwilówki dla zad?u?onych, chwilówki bez BIK, chwilówki dla studentów, chwilówki z komornikiem.

Ile mo?emy po?yczy? i na jaki okres?

Solven udziela chwilówek, w jego ofercie s? szybkie po?yczki, które mo?emy zaci?gn?? na okres od 15 do 30 dni. Jest to korzystne rozwi?zanie dla osób, które nie s? w stanie w krótkim czasie, jednorazowo odda? po?yczonych pieni?dzy.

W Solven mo?emy po?yczy? od 500 do 8000 z? – pieni?dze mo?emy przeznaczy? na ka?dy cel.

Firma bardzo mocno zaznacza, ?e nie obci??a swoich klientów ?adnymi kosztami takimi jak np.: wizyta doradcy w domu, op?ata przygotowawcza, odsetki od po?yczki, op?ata za rozpatrzenie wniosku. Jakie s? zatem koszty? Otó? Solven pobiera tylko i wy??czeni prowizj? od kolejnej po?yczki.

Kiedy otrzymamy pieni?dze?

Proces ten wygl?da nieco wolniej ni? w przypadku innych chwilówek, gdzie pieni?dze mo?emy otrzyma? nawet w 5 minut. W tej instytucji po?yczkowej musimy uzbroi? si? nieco w cierpliwo?? 🙂 Firma stara si? jak najszybciej rozpatrze? nasz wniosek – najcz??ciej jest to tego samego dnia, czasami to kolejny dzie? roboczy.

Gdy wniosek zostanie zweryfikowany pozytywnie, to pieni?dze powinny znale?? si? na naszym koncie do 48 godzin.

Jak wygl?da sp?ata po?yczki w Solven?

W tej firmie po?yczkowej mo?liwe jest zaci?gni?cie zobowi?zania tylko i wy??cznie z jednorazow? sp?at?. Jednak zaci?gaj?c po?yczk? w tej instytucji po?yczkowej musimy pami?ta?, ?e jej koszty s? i tak wy?sze ni? w bankach. Ponadto, za nieterminow? sp?at? zostaniemy obci??eni odsetkami od zad?u?enia przeterminowanego.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Solven

7 thoughts on "Solven"

 1. Przemys?aw Tafli?ski pisze:

  Dla Micha?a

 2. Shah pisze:

  te pozyczki to wcale nie sa takie szybkie, dlugo rozpatruja wniosek, trzeba wiele dokumentow przedlorzyc, jak ktos szuka chwilowki z prawdziwego zdarzenia, to na pewno nie znajdzie jej w tej firmie, bylem krotki na czasie, wiec musialem zrezygnowac z uslug tej firmy i poszukac takiej ktora szybciej przebrnie przez formalnosci i szybko wyplaci pieniadze

 3. Grzenio pisze:

  zale?y co rozumiesz przez 'szybko’… solven (tak jak informuje autor) to nie jest chwilówka, tutaj masz klasyczn? po?yczk? gotówkow?, o konstrukcji i warunkach podobnych do bankowych… mój wniosek rozpatrzyli w ci?gu jednego dnia (w mi?dzyczasie musia?em dos?a? jeden dokument)… ?rodki przelali zgodnie z deklaracj? w ci?gu 48h… ??cznie weryfikacja + papierologia kilka dni zaj??a ale przy po?yczce 5 tys pln mam do zwrotu w ci?gu 12 miesi?cy lekko ponad 7 tys pln (rata ~600 pln), a nie ?e bior? 4 tys pln i po 30 dniach musz? odda? 5 tys pln… jest ró?nica? podsumowuj?c – aktualnie oferowany przez nich produkt nie jest skierowany do ludzi, którzy potrzebuj? gotówki na wczoraj, to jest rozwi?zanie dla osób, które szukaj? alternatywy dla banku, gdzie mog? wzi?? po?yczk? bez wychodzenia z domu ale maj? ci?nienia i mog? na ni? poczeka? kilka dni

  1. camawruk pisze:

   Grzenio ma racj?, to zupe?nie inny produkt…

 4. Ed Kar pisze:

  Sam czeka?em na po?yczk? do nast?pnego dnia, jednak nie by?o to dla mnie problemem. Wcze?niej czyta?em opinie, tak wiec wiedzia?em,?e troch? trzeba u nich na po?yczk? poczeka?.
  Nie mam zastrze?e?:
  mi?a obs?uga
  nie jest drogo
  i wszystko by?o tak jak w umowie

 5. wkamil pisze:

  Do wzi?cia po?yczki u nich przekona?a mnie oferta pierwszej pozyczki za darmo. I z tego powodu w?a?nie skorzysta?em z ich us?ug. Nie wiem czy po raz kolejny wzi??bym po?yczk? bo patrzy?em sobie z ciekawo?ci na koszta i jest do?? drogo ( nie jako? tam strasznie ale jednak znajdzie si? lepsze oferty).
  Je?li jednak chcecie po?yczy? kas? za darmo to jak najbardziej polecam bo jest szybko i bezproblemowo.

 6. karolinkaaa pisze:

  Pewnego dnia potrzebowa?am szybko kasy. Firm? poleci?a mi kole?anka Przyznaj?,?e jakby mi o niej nie powiedziala to pewnie bym nie skorzysta?a bo o niej wcze?niej nie s?ysza?am. Je?li ktos potrzebuje kaski szybko i bezproblemowo to mog? ich poleci?. Wzi??am po?yczke bez konieczno?ci ruszania si? z domu. Wystarczy?o wype?ni? formularz, potwierdzi? przelewem grosza i poczeka? na kas? (jakie? 2 godziny z tego co pami?tam). Warunki równiez maj? ca?kiem sensowne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *