1. Chwilówki online
  2. >
  3. Speed Cash Polska

Speed Cash Polska-  po?yczki, opinie, kontakt

Speed Cash Polska to fundusz po?yczkowy. Zosta?  stworzony przez zespó? prawników, analityków i ekspertów z bran?y finansowej. To dobry wybór dla osób, które ceni? sobie bezpiecze?stwo, czas i profesjonalizm. Speed Cash Polska udzieli? ju? kredytów bankowych na kwot? ponad miliarda z?otych i po?yczek z w?asnych kapita?ów na blisko 100 milionów. Wyró?nia ich indywidualne podej?cie do klienta i dopasowywanie oferty do jego potrzeb, minimalizuj?c jednocze?nie ryzyko kredytowe. Speed Cash udziela równie? porad prawnych i podatkowych. Po?yczki przeznaczone s? dla firm, przedsi?biorców i osób fizycznych.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Speed Cash Polska logo
Ocena: 3.75
(ilość ocen: 4)
Dokładna nazwa firmy: Speed Cash Polska sp. z o. o.
Siedziba firmy: Mazowiecka 9, Warszawa
E-mail: kontakt@speedcashpolska.pl
Telefon kontaktowy: 22 313 19 62
NIP: 5252568139
REGON: 146919158
KRS: 0000476807

Speed Cash Polska – jakie po?yczki oferuje?

Speed Cash Polska ma w swojej ofercie bardzo wiele ró?nych instrumentów finansowych. Jednym z nich jest Po?yczka pod zastaw domu lub mieszkania. Pieni?dze mog? zosta? Ci przyznane nawet w ci?gu 24 godzin. Nie s? potrzebne za?wiadczenia o zarobkach. Mo?na wzi?? po?yczk? w kwocie od 30 000 do 5 000000 z?. Maksymalny czas sp?aty to nawet 10 lat. Preferencyjne warunki sp?aty.

Kolejny produkt to mi?dzy innymi po?yczka pod zastaw samochodu. Ogromn? korzy?ci? przy takiej formie kredytowania jest to, ?e auto zostaje u Ciebie. Kolejny plus to szybka wycena warto?ci samochodu. Decyzja kredytowa jest podejmowana ju? w ci?gu 24 godzin. Po?yczk? mo?na sp?aca? w terminie od 6 do 12 miesi?cy. Maksymalnie mo?esz wzi?? 20 000 z?.

Speed Cash Polska ma w swojej ofercie równie? nast?puj?ce produkty: Pod zastaw dzia?ki, Pod zastaw firmy, bezpieczna po?yczka na dowolny cel czy odd?u?anie nieruchomo?ci.

Speed Cash Polska – kto mo?e dosta? po?yczk??

Speed Cash Polska oferuje po?yczki zarówno osobom prywatnym, jak i firmom. ?wiadczy równie? us?ugi doradcze oraz finansowe. Po?yczk? mog? otrzyma? nawet osoby, które maj? negatywn? ocen? kredytow?, niekorzystny wpis w BIK, zad?u?enie w ZUS lub Urz?dzie Skarbowym. Uwa?asz, ?e to niemo?liwe? Jak najbardziej mo?liwe, bo Speed Cash udziela po?yczek pod zastaw i ma bardzo solidne zabezpieczenie. Mo?e nim by? firma, dom, mieszkanie, samochód lub dzia?ka. Firma udziela równie? po?yczek pod zastaw akcji, maj?tku spó?ki albo udzia?ów firmy.

Speed Cash Polska – jakie dokumenty b?d? potrzebne?

Je?eli chcesz wzi?? po?yczk? pod zastaw domu, mieszkania lub lokalu komercyjnego, musisz przygotowa?: numer ksi?gi wieczystej oraz dokument po?wiadczaj?cy sposób nabycia nieruchomo?ci,    fotografi? wn?trza nieruchomo?ci. Je?eli dodatkowo chcesz wzi?? po?yczk? pod zastaw dzia?ki, to musisz do??czy? za?wiadczenie z gminy o warunkach zabudowy. Gdy sytuacja prawna nieruchomo?ci jest niejasna, to Doradca Kredytowy mo?e Ci? poprosi? o dostarczenie dokumentów wyja?niaj?cych.

Speed Cash Polska – jak? maksymaln? kwot? mo?na po?yczy??

Ze wzgl?du na to, ?e cz?sto s? to po?yczki pod zastaw nieruchomo?ci, to mo?na po?yczy? naprawd? du?e kwoty. Przedsi?biorcy mog? uzyska? nawet  10 000 000 z?otych. Je?eli potrzebujesz wi?cej pieni?dzy, to Twój wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie.

Speed Cash Polska – jak sprawdzi? rat? po?yczki

Bardzo przydatny b?dzie Ci do tego kalkulator, który znajduje si? na ich stronie internetowej. Aby obliczy? dok?adn? rat?, wystarczy poda? warto?? zabezpieczenia, okres sp?aty i kwot? po?yczki. Obliczenie raty nast?puje b?yskawicznie.

Speed Cash Polska – proces otrzymania po?yczki

Wystarcz? cztery proste kroki, aby rozwi?za? swoje problemy finansowe. Formalno?ci zosta?y tutaj ograniczone do minimum, a pieni?dze mo?esz otrzyma? ju? w ci?gu 24 godzin od z?o?enia dokumentów. Umowa jest zawierana w kancelarii notarialnej, bez ?adnych przedp?at.

Najpierw musisz z?o?y? wniosek po?yczkowy. Mo?esz to zrobi? przez Internet za pomoc? formularza na stronie internetowej Speed Cash Polska. Wniosek mo?esz z?o?y? te? osobi?cie w siedzibie firmy. Masz równie? mo?liwo?? telefonicznego skontaktowania si? z Doradc? Kredytowym. Nast?pnie musisz dostarczy? wszystkie potrzebne dokumenty. W tym przypadku b?dzie to przede wszystkim akt notarialny, który potwierdzi, ?e jeste? w?a?cicielem nieruchomo?ci pod zastaw. Trzeci krok to decyzja o po?yczce. Jest ona podejmowana po weryfikacji dokumentów i stanu prawnego nieruchomo?ci przez specjalistów. Ostatnim etapem jest podpisanie umowy i przelanie ?rodków na Twoje konto. Gdy wniosek o po?yczk? zostanie pozytywnie rozpatrzony, to zostaje podpisana umowa w kancelarii notarialnej. Je?eli ta formalno?? zostanie dope?niona, to pieni?dze trafi? na Twoje konto tak szybko, jak to mo?liwe.

Speed Cash Polska – kiedy rozpocz?? sp?acanie po?yczki?

Pierwszym terminem sp?aty raty jest nast?pny miesi?c od chwili zaci?gni?cia po?yczki, ale mo?liwe s? równie? inne ustalenia w zale?no?ci od Twoich potrzeb. Warto jest to skonsultowa? z Doradc? w Speed Cash Polska.

Speed Cash Polska – brak mo?liwo?ci sp?aty po?yczki w terminie

Gdy z jakich? przyczyn nie jeste? w stanie sp?aci? po?yczki na czas, to skontaktuj si? ze swoim opiekunem w Speed Cash Polska lub zadzwo? pod numer telefonu + 48 22 313 19 62, aby znale?? komfortowe dla obu stron wyj?cie z tej sytuacji.

Speed Cash Polska – czy jest mo?liwo?? wcze?niejszej sp?aty po?yczki?

Oczywi?cie, ?e tak. Wystarczy, ?e skontaktujesz si? ze swoim opiekunem lub z firm? Speed Cash Polska pod numerem telefonu:  + 48 22 313 19 62.

Lokalizacja firmy

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Speed Cash Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *