1. Chwilówki online
 2. >
 3. SuperGrosz

SuperGrosz – po?yczki ratalne, opinie, kontakt

Pilne wydatki mog? zaskoczy? ka?dego. Warto zatem zna? sprawdzony sposób na szybk? po?yczk?. Jedn? z mo?liwo?ci, na któr? mo?ecie si? zdecydowa? jest chwilówka w SuperGrosz. Sprawd?my, co firma mo?e nam zaoferowa?!

Super Grosz logo
Ocena: 3
(ilość ocen: 5)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: SuperGrosz Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Grzybowska 87, Warszawa
E-mail: kontakt@supergrosz.pl
WWW: www.supergrosz.pl
Telefon kontaktowy: 22 102 15 00
Godziny pracy: Pon.- Pt. 8-20 Sob. 9-17
NIP: 5252607460
REGON: 360301004
KRS: 0000551150

Szybkie po?yczki online w SuperGrosz.pl

Sama firma zosta?a zarejestrowana w pierwszej po?owie 2015 roku. Ju? na wst?pie nale?y zaznaczy?, ?e jest to spó?ka oparta wy??cznie na kapitale polskim – informacja zosta?a sprawdzona przez nas w Krajowym Rejestrze S?dowym.

Wi?kszo?? parabanków wymaga potwierdzenia to?samo?ci za pomoc? przelewu weryfikacyjnego. Je?li jednak nie posiadamy rachunku w banku lub po prostu nie ufamy powy?szej metodzie, to SuperGrosz wychodzi nam naprzeciw. Ale o tym w dalszej cz??ci artyku?u.

Zautomatyzowana procedura sprawia, ?e decyzj? po?yczkow? ka?dy wnioskuj?cy uzyska w kilka chwil. Zg?oszenie mo?na wype?ni? zarówno online, jak i przez telefon. To kolejne u?atwienie dla osób, które nie do ko?ca ufaj? Internetowi lub maj? ograniczony dost?p do sieci.

SuperGrosz: jak zaci?gn?? po?yczk??

W jaki sposób uzyska? dodatkow? gotówk?? Wszystko zale?y od tego, które rozwi?zanie preferujemy. SuperGrosz przygotowa? dwa sposoby wnioskowania: online lub telefonicznie. Niezale?nie od tego, któr? form? wybierzemy, to musimy poda? nast?puj?ce informacje:

 • wysoko?? po?yczki oraz preferowan? liczb? rat,
 • dane osobowe,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • stan cywilny,
 • liczb? osób na utrzymaniu,
 • status zawodowy,
 • dochód miesi?czny netto.

Nie jest to ma?a liczba informacji i mo?e budzi? mieszane uczucia. Jest to jednak mniej danych, ni? wymaga wiele innych firm, które prosz? np. o podanie wykszta?cenia oraz ?ród?a dochodu.

Warto jednak przyjrze? si? sposobom weryfikacji to?samo?ci. Mamy do wyboru a? trzy mo?liwo?ci – ka?dy znajdzie co? dla siebie. Postanowili?my u?o?y? je w kolejno?ci od najszybszych do najwolniejszych. A oto one:

 • System Konto X – tutaj logujemy si? do swojego konta bankowego, a program odczytuje wszystkie istotne dane. A jakie dok?adnie? Nie wiadomo. By? mo?e regulamin us?ugi jest udost?pniony dopiero po za?o?eniu konta klienta, wcze?niej niestety strona milczy na ten temat.
 • Przelew weryfikacyjny – w tym przypadku standardowo wykonujemy transakcj? z naszego rachunku osobistego na konto po?yczkodawcy. Chocia? tytu? przelewu jest “groszowy” to jednak wp?aci? musimy 1 z?oty.
 • Potwierdzenie to?samo?ci za pomoc? dowodu osobistego – przed zrealizowaniem czeku GIRO w placówce Poczty Polskiej. W tej opcji nie wykonujemy przelewów, nie udost?pniamy danych, a jedynie potwierdzamy w okienku pocztowym dane osobowe. Trzeba w tym przypadku liczy? si? z tym, ?e ca?a procedura przekazania czeku pod nasz adres mo?e zaj?? do kilku dni. Uzale?nieni te? jeste?my od godzin pracy Poczty Polskiej.

Jakie formalno?ci w SuperGrosz?

A jakie wymagania nale?y spe?ni?, aby zaci?gn?? zobowi?zanie w SuperGrosz? Po?yczkobiorca w SuperGrosz musi:

 • mie? minimum 18 lat;
 • posiada? obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terenie Polski;
 • by? konsumentem (po?yczka nie mo?e by? przeznaczona na cel zwi?zany z dzia?alno?ci? gospodarcz?);
 • mie? zdolno?? do sp?acenia po?yczki;
 • uzyska? pozytywn? ocen? zdolno?ci kredytowej;
 • mie? aktywne konto klienta na stronie po?yczkodawcy;
 • zawrze? umow? po?yczkow?.

Nie odbiega to od przyj?tych w bran?y standardów i ma swoje uzasadnienie prawne.

Dla kogo oferta w SuperGosz.pl?

Z po?yczki w SuperGrosz mog? skorzysta? wszystkie osoby w wieku od 18 do 80 lat. Jest to jeden z najszerszych przedzia?ów wiekowych. Zazwyczaj parabanki wymagaj?, aby minimalny wiek wynosi? 21 lat, a maksymalny oko?o 65 lat.

SuperGrosz mo?e rozszerzy? grup? docelow? przede wszystkim z tego wzgl?du, ?e pierwsza po?yczka nie musi by? zaci?gana za po?rednictwem Internetu. Opcja z czekiem GIRO sprawia, ?e starsze osoby nie s? ograniczone nowoczesn? technologi? czy brakiem dost?pu do sieci internetowej.

Rejestry d?u?ników – czy SuperGrosz zagl?da do nich?

Teraz zagadnienie, które dla wielu z nas jest newralgiczne: czy SuperGrosz zagl?da do rejestrów d?u?ników? Z odpowiedzi wiele osób nie b?dzie zadowolonych, bo tak, ten po?yczkodawca sprawdza histori? kredytow?. A do których konkretnie spisów nierzetelnych p?atników zagl?da? Oto one:

 • Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
 • wewn?trzna baza danych po?yczkodawcy.

W zasadzie ten zestaw wystarczy, aby sprawdzi?, czy nie mieli?my w przesz?o?ci problemów ze sp?at? zobowi?za?. Po?yczkodawca uzyska równie? informacje o naszych aktualnych obci??eniach finansowych. W ten sposób b?dzie móg? sprawdzi?, czy sta? nas na sp?at? kolejnej po?yczki.

Warto wspomnie? jeszcze, ?e w zale?no?ci od udost?pnionego formularza pojawia si? ró?na lista podmiotów. W rozszerzonej wersji po?yczkodawca sprawdza nas jeszcze w bazie klientów Platformy Wymiany Informacji Po?yczkowej. Skupia ona najwi?ksze parabanki na polskim rynku.

?adna z wersji umów nie okre?la dok?adnie, czy samo figurowanie w rejestrze nierzetelnych d?u?ników skre?la ju? potencjalnego klienta w oczach SuperGrosz.

Ile mo?emy po?yczy? i na jak d?ugo?

Nadchodz? teraz informacje dla wielu osób najwa?niejsze. Chodzi mianowicie o to, ile mo?na po?yczy? w tym parabanku. I mamy dobre wiadomo?ci!

SuperGrosz oferuje po?yczki ratalne ze sp?at? od 2 do 48 rat. Je?li jeste?cie nowymi klientami, to kwota zobowi?zania mo?e wynosi? od 1000 z?otych do 7000 z?otych. Stali klienci natomiast mog? po?yczy? a? do 10000 z?otych.

Dzi?ki tak wysokim kwotom, bez problemu kupimy sprz?t AGD, czy zrobimy remont mieszkania. W przeciwie?stwie do kredytu w banku, nie potrzebujemy w tym przypadku ?adnych za?wiadcze? o dochodach lub potwierdzenia o zatrudnieniu.

A jakie s? koszta szybkiej po?yczki w SuperGrosz? Wszystko zale?y od tego, ile i na jak d?ugo po?yczamy. We?my jednak pod uwag? zobowi?zanie na 1000 z?otych:

Je?li kwot? po?yczymy na 2 miesi?ce (minimalny czas trwania umowy), to b?dziemy musieli odda? 1312,66 z?. RRSO b?dzie wynosi?o 811,05%, a miesi?czna rata to wydatek rz?du 656,33 z?. Oddamy wi?c parabankowi prawie 1/3 kwoty, któr? po?yczyli?my.

Kiedy po?yczk? we?miemy na maksymalny czas, to znaczy 48 miesi?cy, to ca?kowita kwota do sp?aty b?dzie wynosi?a a? 2217,27 z?, a RRSO b?dzie na poziomie 57,8%. Miesi?czna rata w tym przypadku to 46,20 z?.

Wybieraj?c czas sp?aty dobrze si? zastanówmy! Du?a liczba rat oznacza, ?e miesi?czne koszta b?d? ni?sze, ale po?yczkodawca wi?cej na nas zarobi i zap?acimy wi?cej odsetek. Krótki czas sp?aty, to wi?kszy wysi?ek w skali miesi?ca, ale za to du?a korzy?? w koszcie ca?kowitym. Warto zatem dok?adnie przeliczy?, jakie rozwi?zanie b?dzie dla nas najlepsze.

Jak szybko pieni?dze b?d? na koncie?

Tutaj wszystko zale?y od tego, któr? opcj? weryfikacji wybierzemy. Sama ocena wniosku i podj?cie decyzji po?yczkowej jest ca?kowicie zautomatyzowana. Nie ma znaczenia, o której godzinie wy?lemy zg?oszenie.

Najszybsz? metod? jest weryfikacja danych osobowych poprzez rachunek rozliczeniowy – opcja System Konto X. SzybkiGrosz mo?e nam wyp?aci? pieni?dze od razu po potwierdzeniu danych. Jednak to, kiedy pieni?dze wp?yn? na nasze konto zale?ne jest od banku, w którym jest ono prowadzone.

Druga mo?liwo??, to wykonanie przelewu weryfikacyjnego. Tutaj nale?y uwzgl?dni? zarówno to, ?e parabank musi zaksi?gowa? nasz? wp?at?, jak i pó?niejsze opó?nienie wynikaj?ce z ksi?gowania transakcji mi?dzybankowych. W najlepszym wypadku pieni?dze b?dziemy mieli w kilka chwil. W najgorszym za? mo?emy czeka? do dwóch dni roboczych.

Po?yczkobiorcy mog? równie? wybra? opcj? czeku GIRO. Odpowiedni formularz uzupe?niamy na stronie internetowej lub z pomoc? pracownika infolinii. Sama decyzja jest podejmowana bardzo szybko, musimy jednak poczeka? a? zlecenie czeku zostanie przetworzone. Dopiero po otrzymaniu dokumentu, b?dziemy mogli uda? si? do dowolnej placówki Poczty Polskiej i zrealizowa? czek po okazaniu dokumentu to?samo?ci. Warto pami?ta? o tym, ?e jest to opcja dodatkowo p?atna.

To, kiedy b?dziemy mieli pieni?dze na koncie, zale?y od nas. Musimy tutaj wybra? mi?dzy szczegó?ow? weryfikacj? online, a tradycyjnym i kontrolowanym przez nas potwierdzeniem za pomoc? dowodu osobistego.

Sp?ata po?yczki – to warto wiedzie?!

Samo otrzymanie gotówki to nie wszystko, po?yczka online musi by? jeszcze sp?acona. A w jaki sposób nale?y dokonywa? sp?aty w SuperGrosz? Oczywi?cie terminowo!

Raty mo?emy sp?aca? za pomoc? standardowego przelewu z w?asnego konta lub poleceniem przelewu na Poczcie Polskiej. W obu tych przypadkach nale?y pami?ta? o tym, ?e ksi?gowanie wp?aty mo?e zaj?? od kilku godzin do a? dwóch dni roboczych. Musimy to uwzgl?dni? i zawsze zadba? o to, by rata by?a op?acona odpowiednio wcze?niej.

Gdy dysponujemy dost?pem do Internetu i w?asnym rachunkiem, to ze swojego konta klienta mo?emy wygenerowa? p?atno?? natychmiastow?. Dzi?ki niej pieni?dze od razu znajd? si? na koncie po?yczkodawcy.

A w jaki sposób jest sp?acana po?yczka? Najpierw pokrywa ona na przyk?ad dodatkowe koszty zwi?zane z czekiem GIRO. Pó?niej natomiast s? uiszczane kolejno:

 • odsetki,
 • prowizja administracyjna,
 • prowizja przygotowawcza,
 • po?yczony kapita?.

Opó?nienie w sp?acie b?dzie powodowa? dodatkowe koszty zwi?zane z odsetkami karnymi za zw?ok?. Dlatego w razie ewentualnych problemów z p?atno?ci?, warto skontaktowa? si? z parabankiem i przedstawi? ca?? sytuacj?. Biuro obs?ugi klienta pracuje od poniedzia?ku do pi?tku mi?dzy 8 a 20, a w soboty od 9 do 17. To do?? d?ugie godziny pracy i du?a dost?pno?? dla klientów – nie b?dziemy mie? problemów ze zg?oszeniem naszych trudno?ci.

Pierwsza po?yczka i program lojalno?ciowy w SuperGrosz

Sprawd?my jeszcze, co specjalnego dla swoich klientów przygotowa? SuperGrosz. I tu jeste?my rozczarowani, poniewa? firma nie posiada w swojej ofercie promocyjnych produktów. Pierwsza po?yczka, to jedynie ograniczenie dost?pnej kwoty – maksymalnie mo?emy zaci?gn?? do 7000 z?otych. Dla sta?ych klientów firma równie? nie przewidzia?a promocyjnych ofert oraz programów lojalno?ciowych.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o SuperGrosz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *