1. Chwilówki online
 2. >
 3. Szybka Gotówka

Szybka Gotówka – chwilówki, opinie, kontakt

Kiedy szybko potrzebujemy gotówki, nie jest ?atwo zdecydowa? si? na konkretnego po?yczkodawc?. Dlatego w?a?nie my robimy dla Was przegl?d chwilówkodawców 🙂 Jedn? z marek dzia?aj?c? w bran?y chwilówek jest Szybka Gotówka – ma ona dla swoich klientów bardzo ciekaw? ofert? pierwszej chwilówki.

Szybka Gotówka logo
Ocena: 3.92
(ilość ocen: 12)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Szybka Gotówka sp. z o.o.
Siedziba firmy: ?wi?tokrzyska 30/63, Warszawa
E-mail: info@szybkagotowka.pl
WWW: www.szybkagotowka.pl
Telefon kontaktowy: 22 873 80 73
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 19:00,
Sb. - Nd. 09:00 - 17:00

NIP: 525-255-42-32
REGON: 146670865
KRS: brak informacji

Szybka Gotówka i do?adowanie kasy

Portal Szybka Gotówka s?u?y, jako po?rednik mi?dzy w?a?ciwym po?yczkodawc? a klientem. Marka nale?y do zarejestrowanej na Cyprze firmy Compare Group Limited. W umowie ramowym natomiast jako po?rednik kredytowy wskazana jest firma Tribution Consult Ltd. z siedzib? na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych – co jest do?? egzotyczne, nawet jak na bran?? chwilówek.

Na rynku polskim Szybka Gotówka dzia?a od 2013 roku i w po?rednika zmieni?a si? po ustawowym ograniczeniu ca?kowitych kosztów po?yczki. Dlaczego? O tym w dalszej cz??ci tekstu 🙂

Co natomiast Szybka Gotówka przygotowa?a dla swoich klientów? Szybkie po?yczki online przy minimum formalno?ci. Najwy?sza kwota, jak? mo?e otrzyma? nowy klient, to 5000 z?, a czas sp?aty to maksymalnie 65 dni. Stali klienci firmy mog? ubiega? si? o kwot? do 15 000 z?. Przyjrzyjmy si?, wi?c wszystkim szczegó?om.

Jak wzi?? chwilówk? w Szybkiej Gotówce?

Tutaj nikt nie powinien by? zdziwiony: najpierw musimy wybra? kwot? i okres sp?aty, a nast?pnie za?o?y? konto na witrynie internetowej i uzupe?ni? prosty formularz zg?oszeniowy. Teraz zostaje ju? tylko wykonanie przelewu weryfikacyjnego to?samo?? na kwot? 10 groszy. Na stronie internetowej znajdziemy zastrze?enie, ?e transakcja nie mo?e by? wykonana z konta w SKOK – pami?tajcie o tym!

Nastepny krok nale?y ju? do po?rednika – czekamy, a? nasz wniosek, który mo?e by? z?o?ony o dowolnej godzinie dnia i nocy, zostanie rozpatrzony. Biuro Obs?ugi Klienta pracuje natomiast w tygodniu od 8:00 do 19:00, w weekendy za? mi?dzy 9:00 a 17:00. Wtedy w?a?nie weryfikowane jest nasze zg?oszenie.

I to wszystko, procedura naprawd? jest skrócona do niezb?dnego minimum.

Jakie warunki formalne nale?y spe?ni?, by dosta? po?yczk??

Tutaj te? mamy do czynienia z maksymalnym uproszczeniem. Warunki mamy dok?adnie trzy:

 • nale?y by? obywatelem Polski
 • nale?y mie? osobisty rachunek bankowy
 • nale?y posiada? aktywny numer telefonu komórkowego

I to wszystko, nie ma wi?cej wymaga? formalnych od potencjalnych klientów.

Szybka Gotówka – kto mo?e skorzysta? z oferty?

Bardzo wielu po?yczkodawców ma kryteria dotycz?ce przedzia?u wiekowego swoich klientów. I tu mamy dla Was doskona?? wiadomo??: Szybka Gotówka nie stawia ?adnych warunków poza tym oczywistym: nale?y by? osob? pe?noletni?. I to naprawd? tyle 🙂

Czy Szybka Gotówka sprawdza rejestry d?u?ników?

Odpowiadaj?c najkrócej jak si? da: tak, ten po?rednik sprawdza rejestry nierzetelnych klientów. Je?li figurujecie w KRD, BIG InfoMonitor lub w BIK, to niestety, ale Wasz wniosek mo?e zosta? odrzucony. Je?li tak si? stanie, to zawsze mo?ecie zajrze? do naszych rankingów: chwilówki bez BIK oraz w wersji dla bardziej zad?u?onych, czyli chwilówki z komornikiem.

Jak? kwot? i na jaki okres mo?na zaci?gn?? po?yczk??

Klienci Szybkiej Gotówki mog? zaci?gn?? zobowi?zanie do sumy 6000 z?. Po?yczka mo?e by? udzielona na maksymalnie 65 dni. Po?yczaj?c 3000 z? na 30 dni zobowi?zani b?dziemy odda? 3482,40 z?. RRSO w tym wypadku wynosi 514%. W porównaniu do konkurencji jest umiarkowana wysoko??.

Na plus opisywanego po?rednika dzia?aj? wysokie kwoty, jakie oferuje swoim klientom. Je?li kto? potrzebuje pilnie przyp?ywu wi?kszej gotówki, a z jakich? wzgl?dów nie mo?e uda? si? do banku, to Szybka Gotówka mo?e okaza? si? doskona?ym rozwi?zaniem.

Szybka Gotówka – ile czeka si? na pieni?dze?

Weryfikacja wniosku trwa kilkana?cie minut. Proces ten mo?e by? d?u?szy, je?eli pojawi? si? dodatkowe trudno?ci. Pami?ta? trzeba jeszcze tylko o tym, ?e decyzje wydawane s? w godzinach pracy infolinii, czyli:

 • poniedzia?ek – pi?tek: 8:00-19:00;
 • sobota – niedziela: 9:00-17:00.

Ka?dego po?yczkobiorc? interesuje jednak najbardziej, jak d?ugo czeka si? na przelew ju? po wydaniu decyzji. Tutaj niczym Was nie zaskoczymy: wszystko zale?y od tego, w jakim banku macie konto osobiste. Przep?yw pieni?dzy b?dzie szybszy, je?li rachunki klienta i po?yczkodawcy prowadzone s? w jednym banku. Je?li jest inaczej, to wszystko zale?y od sesji Waszego banku – to on musi zaksi?gowa? wp?at? na Wasz rachunek.

Jak sp?aci? chwilówk??

Przede wszystkim w terminie, o czym b?dziemy pisa? zawsze 😉 Przelew na koncie po?yczkodawcy musi by? zaksi?gowany w wyznaczonym terminie sp?aty, wi?c warto wykona? go wcze?niej, ni? w ostatniej chwili.

Je?li mamy problem z terminow? sp?at? po?yczki, to po?rednik proponuje refinansowanie. W?a?nie z tego powodu Szybka Gotówka przekszta?cona zosta?a z po?yczkodawcy w po?rednika. Po zmianach w prawie, chwilówkodawcom zosta?o narzucone ograniczenie w mo?liwo?ci zarabiania na jednej po?yczce. Firmy chwilówkowe zacz??y omija? przepisy w?a?nie za pomoc? refinansowania.

Przyk?adowo: mamy problem ze sp?at? po?yczki od X. Po?rednik czy po?yczkodawca nie proponuje ju? nam odp?atnego przesuni?cia terminu sp?aty (bo mo?e przekroczy? narzucony przez ustawodawc? limit), tylko wzi?cie kolejnej chwilówki u innego podmiotu Y, któr? sp?acone b?dzie nasze zobowi?zanie. A my w kolejnym wyznaczonym terminie nie b?dziemy sp?aca? po?yczki od X, ale od Y. Op?aty za refinansowanie oczywi?cie s? cz?sto s?one, ale sam mechanizm sprawia, ?e tego narz?dzia mo?na w zasadzie u?ywa? w niesko?czono??, a po?rednik ca?y czas na nas zarabia.

Mo?e równie? zdarzy? si? tak, ?e nie zd??ymy ze sp?at? i w ?aden sposób nie skontaktujemy si? z po?rednikiem: wówczas naliczane s? odsetki karne. Przy sp?acie zaleg?o?ci (zw?aszcza na raty) musicie mie? ?wiadomo??, ?e pieni?dze najpierw sp?acaj?:

 • odsetki za opó?nienie
 • prowizj?
 • oprocentowanie po?yczki
 • kwot? po?yczki

D?ug najlepiej uregulowa? od razu w ca?o?ci, inaczej ca?y czas b?dzie powoli rós?, bo nie b?dziemy mieli sp?aconej samej po?yczki i dalej b?d? naliczane odsetki za opó?nienie…

Pierwsza chwilówka – Szybka Gotówka

Tych wszystkich, którzy wypatruj? korzystnej oferty pierwszej po?yczki, uciesz? warunki, jakie zapewnia ta firma. Czas, na jaki mo?na zaci?gn?? chwilówk? to 7, 30 i od 60 do 65 dni.

Programy lojalno?ciowe i Szybka Gotówka

Klienci Szybkiej Gotówki s? zach?cani do udzia?u w dwóch programach lojalno?ciowych:

 • Co pi?ta po?yczka za darmo
 • Polecaj znajomym

Warunki pierwszego programu s? do?? karko?omne: po pierwsze nale?y bra? chwilówk? co miesi?c. Po drugie czas sp?aty musi by? d?u?szy ni? 14 dni. Nast?pnym wymogiem jest terminowe regulowanie nale?no?ci. Spe?niaj?c te za?o?enia, co pi?ta chwilówka b?dzie nam udzielona za darmo. Kwota darmowej po?yczki nie mo?e by? jednak wy?sza ni? tej, która j? poprzedza?a. Nie da sie ukry?, ?e jest to program skierowany do sta?ych klientów.

Polecanie Szybkiej Gotówki znajomym daje natomiast efekty niemal natychmiast: za ka?de skuteczne polecenie po?rednika od sp?aty kolejnej po?yczki zostanie nam odj?te 40 z?. Im wi?cej znajomych z naszej rekomendacji we?mie po?yczk?, tym dla nas koszty kolejnego zobowi?zania b?d? ni?sze.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Szybka Gotówka

5 thoughts on "Szybka Gotówka"

 1. Anna Kwiatkowska pisze:

  Jestem zadowolona. Z us?ug korzysta?am tylko raz, ale nie wykluczam,?e wróc? w przysz?o?ci. Bra?am u nich darmow? po?yczk?. 1000 z?. Rzeczywi?cie niewiele formalnó?ci, mo?na wzi?? tam po?yczk? wyl?cznie przez internet. Podoba?o mi si? równie? to,ze nie byli tak upierdliwi jak niektóre inne firmy chwilówkowe. NIe przypominali o sp?acie po?yczki smsami czy mailami. Teraz równie? nie bombarduj? mnie reklamami na maila. Jedyne zastrze?enie mam do konsultanta z którym rozmawia?am przed wzi?ciem po?yczki.Wprowadzi? mnie w b??d, z którego zosta?am na szcz??cie potem wyprowadzona przez drug?, bardziej kompetentn? osob?,

 2. betka315 pisze:

  Ok chocia? mam pewne zatrze?enia.Reklamuj? si? tym,?e przelew jest nadawany tak szybko ale z?o?y?am podanie w niedziel? i dosta?am przelew dopiero w poniedzia?ek. Poza tym strona jest nieintuicyjna. Reszta w sumie ok. Oprocentowanie, inne koszta

 3. barubar pisze:

  Za pierwszym razem wszystko by?o ok. Firma nie sprawdza bik tak wi?c dosta?em po?yczk? pomimo tego,?e mam wpisy w bik. Jednak nie jestem zadowolony, ?e drugim razem naliczyli mi spore op?aty za przekroczenie sp?aty pozyczki o jeden dzie?. Zwykle firmy tego nie robi? i daj? jaki? tam margines.Sam po prostu zapomnia?em o sp?acie i przez to musia?em zap?aci? spore pieniadze. Przez to nie wiem czy skorzystam z ich us?ugi ponownie. Tak si? po prostu nie robi, szczególnie w przypadku sta?ego klienta.

 4. jareci pisze:

  Jako jedna z niewielu firm rzeczywiscie nie sprawdzaj? bik przy dawaniu pozyczki i chwa?a im za to poniewa? wcz?sniej sk??da?em chyba podanie w kilku firmach ale za ka?dym razem odrzucenie wniosku. Z automatu bo mam wpisy i nie mam niby zdolnosci kredytowej.Pomimo, ?e wpis by? ponad 3 lata temu i pracuje ( probowa?em go usun?? ale firma, która mnie wpisala jest nieugi?ta i nie chcia?a tego zrobi?). Cynk na szyk? gotówk? da? mi znajomy. Czy jest drogo?Wydaje mi sie,?e raczej standard jak na po?yczki prywatne. Nie jest tanio, ale równie? tragedii nie ma.

 5. JMro pisze:

  Firma w porzadku. Pieni?dze na koncie znalaz?y si? szybko. Koszta nie s? takie wysokie. I duzym plusem jest fakt,ze nie sprawdzaj? informacji z biura informacji kredytowej. Jednak wszystko jest ok do cxasu spó?nienia. Spó?ni?am si? ze sp?at? 1 dzie?, bo po prostu wylecia?o mi to z g?owy.I oczywiscie dosta?am przypominaj?cy telefon i sms, które mnie sporo kosztowa?y.
  Tak wi?c polecam si? w tym wzgl?dzie pilnowac!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *