1. Chwilówki online
  2. >
  3. Takto Finanse

TAKTOFinanse – opinie, po?yczki, kontakt

Firma TAKTOFinanse nie nale?y do nowo?ci na polskim rynku, albowiem dzia?a w naszym kraju ju? od kilku lat. Wywodzi si? ze spó?ki Ultimo, która odpowiada za zarz?dzanie wierzytelno?ciami. Pocz?tkowo g?ównym obszarem dzia?ania TAKTOFinanse by?a odsprzeda? d?ugów do windykatora, ale z czasem po?yczkodawca ten rozwin?? swoj? aktywno?? zwi?zan? w?a?nie z udzielaniem chwilówek.
Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Takto Finanse logo
Ocena: 3.2
(ilość ocen: 5)
Dokładna nazwa firmy: TAKTO Finanse sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Szczytnicka 11, Wroc?aw
E-mail: info@taktofinanse.pl
Telefon kontaktowy: 801 006 206
NIP: 8951852770
REGON: 020114060
KRS: 0000595762

Jak wzi?? chwilówk? w Takto Finanse?

Aby zaci?gn?? zobowi?zanie finansowe, nale?y zadzwoni? pod jeden z numerów obs?ugiwanych przez TAKTOFinanse i zostawi? swoje dane, a nast?pnie poczeka? na po??czenie zwrotne. W jego trakcie klient otrzymuje informacj? o potrzebnych do procesu kontynuowania starania si? o po?yczk? dokumentach. W dalszej kolejno?ci sprawdzana jest jego zdolno?? kredytowa, a tak?e musi on zweryfikowa? swoj? to?samo??, wysy?aj?c do chwilówkodawcy skany dokumentów (albo przekazuj?c ich kopie kurierowi) i potwierdzi? dane, przelewaj?c na rachunek bankowy TAKTOFinanse 1 grosz. Na koniec podpisuje si? otrzyman? w ci?gu 7 dni umow?.

Ile trzeba czeka? na po?yczk??

Decyzja o przyznaniu chwilówki mo?e zosta? podj?ta nawet w 15 minut, a czas oczekiwania na pieni?dze, w zale?no?ci od tego, w jakim banku posiadamy konto, wynosi kilka – kilkana?cie godzin. Z uwagi na to, i? jedn? z form przekazywania ?rodków, z której korzysta TAKTOFinanse, jest us?uga Blue Media – niekiedy si?ga jedynie kwadransa.

W jaki sposób przekazywane s? pieni?dze?

Jedn? z metod przesy?ania gotówki do klientów, jest korzystanie ze wspomnianej ju? us?ugi Blue Media. Zajmuje si? ona tworzeniem nowych rozwi?za? maj?cych na celu przyspieszanie czasu przelewu bankowego, a tak?e wdra?aniem systemów p?atno?ci on-line. Inne patenty, z których korzysta firma to: tradycyjny przelew bankowy i us?uga GIRO umo?liwiaj?ca odebranie ?rodków z przekazu pocztowego za pomoc? specjalnego czeku w dowolnym urz?dzie tej instytucji.

Kiedy mo?na dosta? chwilówk? w TAKTOFinanse?

Ubiega? si? o b?yskawiczn? po?yczk? mog? wszyscy ci, którzy maj? wi?cej ni? 18, ale mniej ni? 75 lat i posiadaj? sta?e dochody. Mog? one p?yn?? z tytu?u zatrudnienia, renty, a nawet alimentów – wa?ne jednak jest, by przekracza?y 500 z? netto, co musimy potrafi? udokumentowa?. Ubiegaj?c si? o chwilówk?, nie wolno mie? zaj?? komorniczych ani widnie? w bazach d?u?ników, o czym poni?ej.

Co weryfikuje TAKTOFinanse?

Staraj?c si? o po?yczk?, jeste?my sprawdzani w rejestrach: KRD, ERIF, BIK oraz BIG InfoMonitor. Trzeba jednak przyzna?, ?e restrykcje, jakie stosuje ta firma przy kontrolowaniu historii kredytowej swoich klientów, s? ?agodniejsze ni? u innych chwilówkodawców.

Ile mo?na po?yczy? w TAKTOFinanse?

Warto?ci chwilówek, jakie mo?na uzyskiwa? od tego po?yczkodawcy, wahaj? si? pomi?dzy 500 z? a nawet 25000 z? (5000 z? w przypadku pierwszej po?yczki).

Na jak d?ugo mo?na wzi?? chwilówk??

Szybkie kredyty udzielane przez TAKTOFinanse, przyznawane s? na okres od 6 do 36 miesi?cy.

Jak szybko trzeba uregulowa? zobowi?zanie?

Na pewno w odpowiednim czasie. Aby to zrobi?, nale?y stosownie zatytu?owany przelew przes?a? na jeden z obs?ugiwanych przez TAKTOFinanse rachunków w bankach: Alior, Millenium, WBK, Inteligo, Pekao lub PKO.

Na ile procent udziela chwilówek TAKTOFinanse?

Oprocentowanie uzale?nione jest od interesuj?cej nas kwoty i przewidywanego okresu jej sp?aty. ?rednio wynosi kilkana?cie procent w skali roku.

Co grozi za nieterminow? sp?at??

W sytuacji spó?nienia si? z rat? dobrze jest poinformowa? o tym po?yczkodawc? – mo?na to zrobi? telefonicznie, dzwoni?c do Biura Obs?ugi Klienta (infolinia jest czynna codziennie od 8:00 do 20:00) albo mailowo. Wi??e si? to z poniesieniem dodatkowych op?at – odsetek i kosztów monitów (SMS-owych co 14 , listownych co 21 i telefonicznych co 4 dni). Kontakt z firm? TAKTOFinanse mo?e pozwoli? unikn?? powa?niejszych konsekwencji, np. windykacji.

Przed?u?enie chwilówki

Niestety firma ta nie oferuje mo?liwo?ci przed?u?enia po?yczki.

Roz?o?enie chwilówki na raty

Mo?liwe jest sp?acanie zaci?gni?tej wierzytelno?ci etapami. Ich wysoko?? uzale?niona jest od po?yczanej kwoty i okresu jej sp?aty. Minimalnie wynosi 118 z?.

Czy TAKTOFinanse przewiduje odst?pienie od umowy?

Tak, mo?e ona bez ?adnych konsekwencji zosta? zerwana w ci?gu 14 dni od daty jej zawarcia. W tym celu nale?y na adres chwilówkodawcy wys?a? odpowiedni formularz i w ci?gu 30 dni przela? na jego konto bankowe kwot? po?yczki.

Czy w tej firmie mo?na mie? jednocze?nie kilka po?yczek?

Je?eli na poczet pierwszej zosta?o wp?aconych przynajmniej 6 rat, mo?liwe jest zaci?gni?cie drugiej.

Czy mo?liwe jest sp?acanie rat przed terminem?

Tak, ka?da nadwy?ka zaliczana jest na poczet kolejnej raty. Podobnie jak istnieje opcja regulowania ca?o?ci zobowi?zania przed czasem, co skutkuje uzyskaniem zwrotu cz??ci ?rodków.

Bonifikaty

Firma co jaki? czas wdra?a rozmaite promocje. Najnowsza nosi nazw? „lekkich rat” i dotyczy obni?ania nowym klientom oprocentowania do nawet 3% w skali roku. Niestety TAKTOFinanse jak do tej pory nie zaadaptowa?o ?adnego wariantu rabatu dla nowych klientów, np. darmowej pierwszej po?yczki.

Odst?pienie od umowy

Ka?dy, kto takow? zawar?, ma prawo zrezygnowa? ze zobowi?zania w ci?gu 14 dni od jego podpisania. By tego dokona?,  musi przes?a? do po?yczkodawcy TAKTOFinanse odpowiednie zawiadomienie i zwróci? ?rodki, jakie od niego otrzyma?.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o TAKTOFinanse

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *