1. Chwilówki online
 2. >
 3. Tani Kredyt

Tani Kredyt – chwilówki, opinie, kontakt

Polska marka, która oferuje po?yczki krótkoterminowe, to w?a?nie Tani Kredyt. Ich podej?cie do klienta opisywane jest jako bardzo indywidualne. Czy tak jest naprawd?? To sprawdzimy!

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Tani Kredyt logo
Ocena: 3.33
(ilość ocen: 9)
Dokładna nazwa firmy: Alfa Finance Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Nowogrodzka 50/54 lo.428, Warszawa
E-mail: info@tanikredyt.pl
Telefon kontaktowy: 22 380 23 73
NIP: 525-263-21-79
REGON: 362517837
KRS: 0000579136

Najlepsze rozwi?zanie dla Twoich potrzeb – tanikredyt.pl

Tanikredyt.pl jest mark? nale??c? do ALFA FINANCE sp. z o.o.. Firma ta zosta?a zarejestrowana w pa?dzierniku 2015 roku, zatem funkcjonuje stosunkowo nied?ugo. Na rynku po?yczek Tani Kredyt wywo?a? spore zamieszanie wprowadzaj?c najwy?sz? kwot? w segmencie bezp?atnej po?yczki: 1700 z?otych dla nowych klientów.

Po?yczkodawca ten zach?ca do uczestnictwa w programie FairPlay. Polega on na zbieraniu pozytywnych opinii o klientach, którzy terminowo reguluj? swój zobowi?zania finansowe. Zatem je?li rzetelnie sp?acasz raty, to otrzymasz laurk? na portalu – sowita nagroda…

Tani Kredyt – jak zaci?gn?? po?yczk??

Marka ta, podobnie jak inni po?yczkodawcy internetowi, stawia na szybkie udzielnie chwilówki. Formalno?ci s? proste: wystarczy za?o?y? konto na stronie internetowej i wykona? na nie przelew (kwot?: 1 grosz lub 1 z?oty) z rachunku bankowego. Oczywi?cie musi by? to nasz rachunek – w ten sposób potwierdzane s? dane osobowe.

Pierwsza po?yczka udzielana jest bezp?atnie – oddajemy tylko tyle, ile po?yczyli?my. By wej?? w rynek mocnym akcentem, tanikredyt.pl podniós? kwot? pierwszej chwilówki do 1700 z?, czyli o minimum 100 z?otych wi?cej ni? konkurencja (np. Wonga, Ekspres Kasa, czy Ferratum). Taka rywalizacja po?yczkodawców mo?e tylko cieszy? klientów 🙂

Nast?pna po?yczka, to kolejne z?o?enie wniosku. Tani Kredyt poza wspomnian? wy?ej laurk? dla rzetelnych klientów, nie oferuje ?adnych u?atwie? dla sta?ych po?yczkobiorców. Nie mo?na równie? zaci?gn?? wi?cej ni? jednego zobowi?zania naraz.

Formalno?ci, jakie czekaj? na klientów

Podobnie jak inne firmy po?yczkowe, Tani Kredyt wymaga od nas potwierdzenia danych osobowych za pomoc? przelewu – z rachunku, który oczywi?cie b?dzie zawiera? te same dane. Formularz zg?oszeniowy wymaga równie? podania numeru PESEL oraz serii i numeru dowodu osobistego. Aktualny numer kontaktowy oraz adres e-mail równie? s? wymagane, poniewa? to mailem lub SMS-em otrzymamy decyzj? udzielenia (b?d? nieudzielenia) po?yczki.

Dla kogo oferta tani kredyt.pl?

Tutaj wiele osób mo?e si? rozczarowa?. Kwota pierwszej po?yczki mo?e i jest najwy?sza, ale z pewno?ci? nie jest to oferta dla wszystkich. Marka tanikredyt.pl idzie najbezpieczniejsz? ?cie?k? i udziela chwilówek osobom w przedziale wieku od 21 do 65 lat. Osoby m?odsze mog? zajrze? na stron?: chwilówki od 18 lat. A tych, którym nie podoba si? ten przedzia? wiekowy, zapraszamy do zapoznania si? z ofert? innych firm, np. Vivus czy Kredito24, które maj? mniej restrykcyjne ograniczenia wiekowe.

Bardziej przyja?nie po?yczkodawca ten podchodzi do kwestii zarobków: nie ma wymaga? dotycz?cych sta?ego dochodu.

Czy Tani Kredyt sprawdza KRD albo BIK?

Tak – to najkrótsza i jedyna odpowied?. Marka ta nie udziela po?yczek osobom zad?u?onym. Sk?adaj?c wniosek zgadzamy si? na weryfikacj? naszych danych w takich rejestrach jak:

 • KRD,
 • BIG Infomonitor,
 • Rejestr D?u?ników ERIF.

I je?li widniejemy w jednej z powy?szych baz, to po?yczka nie b?dzie nam udzielona, a Tani Kredyt poinformuje nas, ?e to w?a?nie by?a przyczyna decyzji odmownej. Wtedy mo?na skorzysta? z zestawienia: po?yczki dla zad?u?onych lub chwilówki bez BIK.

Ile mo?emy po?yczy? i na jak d?ugo?

W ofercie tej marki mamy do czynienia wy??cznie z chwilówkami. Czas sp?aty po?yczki mo?emy okre?li? minimalnie na 5 dni, a maksymalnie na 30. Najni?sza kwota, jak? mo?emy po?yczy?, to 200 z?otych. Najwy?sza warto?? zobowi?zania to za? 4 000 z?otych. Oferta przeznaczona jest wi?c dla osób, którym zabrak?o gotówki, ale s? pewni jej zastrzyku w nied?ugim czasie.

O ile pierwsza po?yczka udzielana jest bez ?adnych kosztów, to nale?y zwróci? uwag? na koszt kolejnej chwilówki. Informacja ze strony internetowej: RRSO po?yczki na kwot? 600 z? udzielonej na 30 dni wynosi 1410,33% (na dzie? 02.10.2015). Ca?kowita kwota sp?aty wynosi 750 z? – koszty chwilówki to 150 z? (w ca?o?ci jest to prowizja).

W stosunku do innych po?yczkodawców nie jest to najlepsza z mo?liwych ofert.

Jak szybko pieni?dze b?d? na koncie?

Tutaj nie mamy ?adnych odst?p od normy – na stronie internetowej widnieje informacja, ?e pieni?dze na koncie mog? pojawi? si? ju? w 15 minut. Szybko?? realizacji zg?oszenia zale?y zapewne równie? od tego, czy zg?osimy si? w godzinach pracy biura obs?ugi klientów. A to jest czynne od 8:00 do 20:00 w dni powszednie i mi?dzy 9:00 a 17:00 w soboty. W najgorszym przypadku decyzj? otrzymamy nast?pnego dnia roboczego.

Sp?ata po?yczki w Tani Kredyt

Terminowo?? sp?aty pozwoli unikn?? dodatkowych kosztów. Polega ona na wykonaniu przelewu na jedno z podanych kont bankowych, kiedy tylko wp?ata zostanie zaksi?gowana, to po?yczkodawca wy?le nam powiadomienie SMS-em lub e-mailem.

Warto przyjrze? si? kosztom, jakimi mo?emy zosta? obci??eni. Poniewa? w razie nieterminowej sp?aty wszystkimi kosztami obci??ony jest po?yczkobiorca.

Jak informuje firma, koszty przed?u?enia po?yczki s? nast?puj?ce:

 • 7 dni to 32 z?ote
 • 14 dni to 46 z?otych
 • 30 dni to 60 z?otych

Nale?y jednak zwróci? uwag? na to, ?e nie dotyczy to chwilówek udzielonych po 11.03.2016.

Tanikredyt.pl zaleca, by w razie problemów ze sp?at? od razu telefonicznie kontaktowa? si? z BOKiem wybieraj?c numer: 223802374.

Pewne wyobra?enie o kosztach, jakie mo?na ponie??, daje wgl?d w formularz informacyjny. Wybieraj?c najni?sz? kwot? po?yczki 200 z? na 5 dni, je?li naruszymy warunki sp?aty odda? b?dziemy musieli: 233.00 z?, a RRSO w przypadku naruszenia warunków sp?aty wynosi 6946824.06 % (dane z formularza zg?oszeniowego). Warto?ci te zmieniaj? si? w zale?no?ci od kwoty i terminu sp?aty.

Czy tanikredyt.pl udziela pierwszej po?yczki na specjalnych warunkach?

Pierwsza po?yczka jest w zasadzie jedyn?, któr? op?aca si? zaci?gn?? w Tanim Kredycie. Jak reklamuje si? po?yczkodawca, jej kwota jest najwy?sza na rynku i jest to opisane wy?ej 1700 z?. Chwilówka jest udzielana na okres mi?dzy 5, a 30 dni. Przy pierwszym zobowi?zaniu nie ponosimy ?adnych dodatkowych kosztów. Nale?y mie? jednak na uwadze, ?e kwot? b?dziemy musieli zwróci? w ca?o?ci – naruszanie terminu sp?aty mo?e okaza? si? niezwykle kosztowne.

Program lojalno?ciowy w Tani Kredyt

Jak zosta?o wspomniane na pocz?tku marka uczestniczy w programie FairPlay. Co istotne, sam po?yczkodawca nie sprawdza pozytywnych opinii swoich potencjalnych klientów. Równie? z terminowych sp?at nie wynikaj? ?adne przywileje, zatem indywidualne podej?cie do klienta to chwyt reklamowy, a nie rzeczywiste dzia?anie. Preferencyjne warunki dotycz? wy??cznie nowych po?yczkobiorców.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Tani Kredyt

6 thoughts on "Tani Kredyt"

 1. Elzbieta pisze:

  Polecam, firma godna zaufania. Jestem klientk? od kilku miesi?cy i maj? jasne i przejrzyste regulaminy.

 2. Kasik99 pisze:

  Chwilówki w Tanim Kredycie to dobra po?yczka dla wszystkich osób, które potrzebuj? pieni?dzy na przys?owiowe wczoraj. Ja jestem sta?? klientk? firmy i mo?e nie jest tak tanio jak w banku, ale po?yczki w Tanim Kredycie s? dla mnie chyba najbardziej optymalne. Wcze?niej mia?am chwilówk? w ma?ej lokalnej firmie i by?am bardzo niezadowolona i z obs?ugi i dziwnych ukrytych kosztów. Je?li kto? sobie ceni rzeteln? firm?, to my?l?, ?e Tani Kredyt to dobre rozwi?zanie. Absolutnie nie polecam ma?ych firemek-krzaczków. Pozdrawiam. Kasik99.

 3. Tom Kaw pisze:

  jako jedyna firma udzielaj?ca po?yczek pozabankowych nie chc? dezaktywowa? konta!!! Po sp?acie nie otrzymuje si? potwierdzenia!!! w porównaniu z innymi tego typu firmami utrudniony kontakt – co innego pisz? a co innego robi?. Lepiej wybra? inn? firm?, bo pó?niej mo?na mie? tylko k?opoty

 4. Brajanna pisze:

  Polecam wspó?prac? z firm?. Korzystam z po?yczek prywatnych od prawie 2 lat. Mia?am do tej pory okazj? skorzysta? z wielu ofert. Z niektórych by?am bardziej zadowolona, z niektórych niestety ju? mniej. G?ównie za spraw? obs?ugi i czasu realizacji przelewu. Jednak tej firmie nie mog? niczego zarzuci?. Niewiele formalno?ci do wype?nienia, przelew do?? szybki ( mo?e nie w ci?gu 15 minut jak reklamuja ale dosta?am go tego samego dnia).

 5. karolinkaaa pisze:

  Po?ycza?am od nich niewielk? sum?. Niestety ale musia?am dostarczyc za?wiadczenie o zarobkach ( jeszcze co? takiego mnie nie spotka?o przy po?yczaniu 500 z?). Jednak ok, niech im b?dzie. Kontakt ok, trzeba czasami troch? poczeka? na infolinii ale w koncu odbieraj?. Wszystko tak jak w umowie. Koszta nie wi?ksze, nie mniejsze. Takie na jakie si? dok?adnie decydujemy,

 6. Adrian Adrianowicz pisze:

  Ok chocia? nie podoba mi sie w firmie jedno. Mianowicie wymagaja masy dokumentów i cz?owiek czuje si? tak jakby bra? kredyt w jakim? banku a nie w firmie prywatnej. Formularz jest d?ugi, wiele pyta?, które nie powinny ich interesowa? ( mianowicie pytanie na co chc? przeznaczy? pieniadze z po?yczki – jakis sonda? robia czy co? ).Obs?uga mi?a ale sami nie potrafili mi wyt?umaczy? czemu jest tyle tej dokumentacji.
  Plus za darmow? po?yczke.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *