1. Chwilówki online
 2. >
 3. VIA SMS

VIA SMS – chwilówki, opinie, kontakt

Po?yczka zg?aszana przez SMS-a? Tak, to oferta firmy VIA SMS. Tylko pierwsze zg?oszenie wymaga wi?cej formalno?ci, ale pó?niej to ju? tylko z górki. A przynajmniej tak nas zapewnia po?yczkodawca – jak jest naprawd?? Aby si? przekona?, zapraszamy do lektury 🙂

VIA SMS logo
Ocena: 3.73
(ilość ocen: 11)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: VIA SMS PL Sp. z o.o.
Siedziba firmy: al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
E-mail: info@viasms.pl
WWW: www.viasms.pl
Telefon kontaktowy: 22 483 53 88
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 22:00
NIP: 899-27-04-87
REGON: 021370663
KRS: 0000367773

Spis tre?ci

Najszybsza droga do dodatkowej gotówki – Viasms.pl

Spó?ka VIA SMS pl dzia?a na polskim rynku od 2010 roku, wi?c na tle innych po?yczkodawców do?? d?ugo. Poza Polsk? VIA SMS Group, firma posiada oddzia?y w takich pa?stwach jak Litwa, Czechy, ?otwa, Szwecja i Hiszpania. Mamy wi?c do czynienia z mi?dzynarodow? firm? o du?ym do?wiadczeniu.

Klientom oferowane s? po?yczki krótkoterminowe, wszystkie potwierdzenia natomiast s? wysy?ane drog? SMS-ow?. Uproszczona procedura dotyczy jednak osób, które przynajmniej raz ju? zaci?gn??y zobowi?zanie u tego po?yczkodawcy.

Kwoty, jakie mo?na uzyska?, si?gaj? 4 000 z?, a czas sp?aty wynosi 30 dni.

Jak zaci?gn?? chwilówk? w VIA SMS?

Sk?adanie wniosku w tej instytucji po?yczkowej jest dziecinne proste. Za pierwszym razem wystarczy uzupe?ni? formularz zg?oszeniowy dost?pny na stronie internetowej. Podajemy tam podstawowe informacje na nasz temat – imi? nazwisko, PESEL, seri? i numer dowodu osobistego, a tak?e numer telefonu. To w?a?nie na ten numer otrzymamy decyzj?. Serwis jest zoptymalizowany pod urz?dzenia mobilne, wi?c do z?o?enia wniosku wystarczy nam smartfon z dost?pem do Internetu.

Ca?o?? wed?ug VIA SMS powinna zaj?? oko?o minuty – podajemy naprawd? tylko podstawowe dane!

Kolejny etap to weryfikacja danych w automatycznym systemie Kontomatik. Program sprawdza nasze przychody oraz wydatki i przesy?a do instytucji po?yczkowej raport o naszej zdolno?ci kredytowej. Informacje s? anonimowe (tj. aplikacja nie sprawdza na jakie konta wp?acali?my pieni?dze, czy jak zatytu?owane by?y przelewy), badane s? kwoty oraz rodzaje transakcji. Obecnie nie ma ju? mo?liwo?ci weryfikacji swoich danych za pomoc? przelewu 1 z? czy 1 gr.

Nast?pny krok to ocena naszego wniosku, jest on rozpatrywany w godzinach pracy instytucji po?yczkowej, czyli w dni robocze od 8 do 20. Decyzj? otrzymujemy dwoma równoleg?ymi drogami: SMS-ow? oraz mailow?. W razie odmowy instytucja po?yczkowa podaje jej przyczyny – w ?adnym wypadku nie zostajemy wi?c bez informacji zwrotnej.

Formalno?ci chwilówki VIA SMS

Internetowi po?yczkodawcy ograniczaj? z regu?y formalno?ci do minimum, jednak tutaj konkurencja zosta?a pobita na g?ow?. Aby wzi?? chwilówk? VIA SMS wystarczy mie? polskie obywatelstwo. Ze wzgl?du na sposób zawierania umowy wymagany jest równie? w?asny rachunek bankowy oraz aktywny numer telefonu komórkowego, ale nic ponad to.

Do kogo VIA SMS kieruje swoj? ofert??

Nie ma co zwleka?: wszystkie osoby, które nie uko?czy?y jeszcze 20 lat, od razu mo?emy odes?a? do naszego rankingu chwilówki od 18 lat. Jednak osoby starsze równie? musz? uwa?a? – VIA SMS nie udziela po?yczek klientom, którzy obchodzili ju? swoje 65 urodziny. Tym po?yczkobiorcom mo?emy poleci? chwilówki dla emerytów. Kryterium wiekowe jest w przypadku tego po?yczkodawcy mocno wy?rubowane, wi?c lepiej ?eby osoby, które nie spe?niaj? wymaga?, nie traci?y czasu na sk?adanie wniosku. W takim przypadku odmowa jest automatyczna.

Czy s? sprawdzane rejestry d?u?ników?

Zainteresowanym tym zagadnieniem od razu odpowiadamy: tak, ale tylko dwa podstawowe. VIA SMS si?ga do rejestrów d?u?ników i sprawdza nas pod k?tem rzetelno?ci w wywi?zywaniu si? ze swoich zobowi?za? finansowych w nast?puj?cych rejestrach:

 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.,
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,

Je?li widniejecie w którym? z rejestrów, to jeszcze nie wszystko stracone – wystarczy zajrze? na chwilówki bez BIK lub chwilówki dla zad?u?onych.

Ile mo?emy po?yczy? w VIA SMS i na jak d?ugo?

To zawsze najbardziej interesuje wszystkich chwilówkobiorców: ile mo?na po?yczy?? W tej instytucji po?yczkowej jest to 4 000 z?. Za pierwszym razem ta suma jest jednak mniejsza i wynosi maksymalnie 1 500 z?. Czas sp?aty jest natomiast zawsze taki sam i wynosi 30 dni.

Przyjrzyjmy si? jednak temu, co interesuje nas najbardziej, a wi?c przyk?adowej chwilówce. Niech b?dzie to kwota 1 000 z? zaci?gni?ta na 30 dni. Odda? instytucji po?yczkowej b?dziemy musieli 1 160 z?, koszty po?yczki zatem to 160 z?, natomiast RRSO jest na poziomie 514%. To oznacza, ?e chwilówka VIA SMS nie odbiega znacznie od swojej konkurencji i ma bardzo podobne warunki. Warto jednak zaznaczy?, ?e z my?l? o sta?ych klientach powsta? program lojalno?ciowy, który obni?a koszty kolejnych po?yczek.

Co ju? zosta?o zaznaczone, suma 4 000 z? nie jest dost?pna od razu. Po?yczkodawca ustanowi? progi kwotowe, które s? zwi?kszane wraz z ilo?ci? sp?acanych terminowo zobowi?za?. Prezentuje si? to nast?puj?co:

 • za pierwszym razem: 1500 z?;
 • za kolejnym razem: 4000 z?.

Uwaga! Limit zwi?ksza si?, je?eli pomi?dzy sp?at? poprzedniej po?yczki, a zaci?gni?ciem drugiej up?ynie przynajmniej 7 dni. Je?eli z?o?ymy wniosek wcze?niej, to pozostaniemy na dotychczasowym poziomie. Po?yczkodawca broni si? tak przed nieuczciwymi klientami, którzy w krótkim czasie wskakuj? na najwy?szy pu?ap, by potem po?yczki nie sp?aci?.

Po jakim czasie pieni?dze b?d? na koncie?

Najszybciej jak si? da – tak zapewnia nas po?yczkodawca. Tutaj jednak wszystko zale?y od tego, w jakim banku mamy rachunek. Je?eli w tym samym, co VIA SMS, to pieni?dze mo?emy mie? ju? w kwadrans od wydania pozytywnej decyzji. Wyj?tkiem b?dzie Millenium Bank oraz Mbank – tutaj otrzymamy pieni?dze najdalej nast?pnego dnia roboczego.

Same decyzje jednak s? wydawane bardzo sprawnie – Biuro Obs?ugi Klienta ma d?ugie godziny pracy, dzi?ki czemu pracownicy firmy s? dla nas dost?pni niemal o ka?dej porze dnia. Zatem ewentualne opó?nienia w wyp?acaniu pieni?dzy mog? by? spowodowane czynnikami niezale?nymi, takimi jak sesje bankowe.

Sp?ata chwilówki w VIA SMS

Aby wywi?za? si? z umowy, pieni?dze powinny zosta? zaksi?gowane na koncie instytucji po?yczkowej w dniu wyznaczonym na termin sp?aty. I to jest najlepszy sposób rozliczenia si? ze swojego zobowi?zania. Je?li jednak nie mo?emy z jakiego? powodu wywi?za? si? ze sp?aty, to instytucja po?yczkowa ma prawo na?o?y? na nas dodatkowe op?aty. Je?eli chwilówka w VIA SMS zostanie sp?acona zanim up?ynie 6 dni od wyznaczonego terminu zwrotu, to wówczas firma mo?e zrezygnowa? z nak?adania tych kar. To dobra informacja dla tych, którzy na przyk?ad zapomnieli o terminie sp?aty lub ich bank ma opó?nione rozliczenia.

Jakie natomiast s? op?aty za zw?ok?? Jest do dwukrotno?? stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5% w skali roku – obie warto?ci s? wyznaczane na dzie? zaci?gania po?yczki. Takie wyliczenie sprawia, ?e ju? sk?adaj?c wniosek wiemy, jakie ewentualnie mo?emy ponie?? koszty.

Jakie s? dalsze konsekwencje braku przelewu z naszej strony? instytucja po?yczkowa zacznie wówczas procedur? windykacyjn?: na tym etapie mo?e umie?ci? negatywn? informacj? o nas w ró?nych rejestrach d?u?ników oraz w BIK. Znacznie mo?e to utrudni? zaci?gni?cie kolejnych zobowi?za? – nie tylko po?yczkowych. Sklep na przyk?ad mo?e odmówi? nam sprzeda?y na raty, us?ugodawcy (telefonia komórkowa, Internet) mog? odmówi? podpisania z nami umowy. Kiedy po?yczkodawca dalej nie mo?e odzyska? d?ugu, to mo?e go sprzeda? firmie windykacyjnej. Warto wiedzie?, ?e wówczas diametralnie mo?e zmieni? si? sposób naliczania kary oraz odsetek.

Dla uspokojenia: je?eli mamy k?opoty ze sp?at? chwilówki, ale wykazujemy si? inicjatyw? (dzwonimy do BOK, wnioskujemy o sp?at? rataln? i si? wywi?zujemy z ustale?), to nie spotka nas taki czarny scenariusz. Cho? koszty po?yczki stan? si? o wiele wy?sze, bo najpierw sp?acamy kar? i odsetki, pó?niej dopiero kwot? zobowi?zania. Do znudzenia b?dziemy wi?c powtarza?, ?e najlepsza sp?ata, to ta terminowa!

Program lojalno?ciowy dla klientów

Ka?dy zarejestrowany klient mo?e zarabia? polecaj?c t? instytucj? po?yczkow? swoim znajomym. Za ka?d? skuteczn? rekomendacj? otrzymujemy 50 z?. Zaproszenie do skorzystania z oferty musimy wys?a? z naszego profilu klienta – tam te? znajdziemy wszystkie szczegó?owe informacje dotycz?ce tego programu.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o VIA SMS

4 thoughts on "VIA SMS"

 1. malyszm pisze:

  Nie mam si? do czego przyczepi?. Uczciwa firma, fajne promocje. Szybko przelewaj? kask?, szczegolnie jak bierzecie po?yczk? po raz drugi. Wtedy formularz jest o wiele krótszy. Z tego co czyta?em to negatywy na nich lec? g?ównie od osob , które si? spó?nia?y ze sp??t? bo windykacje maj? nieprzyjemn?. Sam jednak takiej sytuacji nie mia?em.

 2. barubar pisze:

  Bra?em pozyczk? w wakacje bo potrzebowa?em do remontu jaki robi?em w mieszkaniu ( przybrak?o mi kasy a nie chcia?em zrywa? lokaty). Kaska by?a na koncie jeszcze tego samego dnia w którym z?o?y?em o ni? podanie. Wszystko odby?o si? bezproblemowo. Sp?aci?em po miesi?cu. Koszta 0 bo korzyst??em z darmowej po?yczki. Jak najbardziej polecam!

 3. Bener pisze:

  Przyznaj?,ze mia?am pewne obawy jak bra?am tam po?yczke pierwszy raz. Troch? si? ba?am tego,?e pierwsza po?yczka nie b?dzie darmowa tak jak obiecywali. ?e pojawi? si? jakie? dodatkowe op?aty. Wszystko jednak by?o w porzadku. Sk?ada?am podanie o po?yczk? 1200 z? i tyle w?a?nie od nich dosta?am. Tak wiec mog? poleci?,

 4. Mems pisze:

  Przez wiele lat ba?em si? chwi?ówek, ale potrzebowa?em kasy dwa tygodnie temu i mi?o si? zaskoczy?em Pad?o na via sms bo poleci? mi ich mój znajomy. W porównaniu do brania krdytu w banku to tutaj ca?y proces brania po?yczki jest prosty i nieskomplikowany. Pieni?dze na koncie znalaz?y si? szybko. NIe p?aci si? tam ?adnej prowizji. Koszta wynikaj? jedynie z oprocetnowania.
  Pani, na infolinii która t?umaczy?a mi jak wype?ni? formularz równie? super. Pe?na profeska.

Skomentuj malyszm Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *