1. Chwilówki online
  2. >
  3. Vippo

Vippo – chwilówki, opinie, kontakt

Serwis Vippo prezentuje si? bardzo ciekawie. Ju? sama strona dzi?ki swojej przejrzysto?ci i oryginalnej kolorystyce zach?ca do jej przejrzenia. Kto mo?e wzi?? po?yczk? w tej firmie? Jak wygl?da ca?y proces? Czy s? potrzebne jakie? dodatkowe dokumenty? Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym wpisie.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Vippo logo
Ocena: 3.25
(ilość ocen: 4)
Dokładna nazwa firmy: Vippo Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Al. Jana Paw?a II 27, Warszawa
E-mail: kontakt@vippo.pl
Telefon kontaktowy: 223760076
NIP: 5272801231
REGON: 366826073
KRS: 0000669289

O firmie

Nazwa Vippo wzi??a si? od s?owa VIP. W tej firmie ka?dy klient jest traktowany wyj?tkowo, a jako?? obs?ugi jest naprawd? bardzo wysoka. Nie ma tutaj zbyt wielu formalno?ci, ani ?adnych ukrytych kosztów. Wszystko zgodnie z etyk? i w pe?ni profesjonalnie. Zespó? Vippo to najlepsi specjali?ci z rozmaitych bran?. Oferowane przez nich produkty s? w jak najwi?kszym stopniu dopasowane do oczekiwa? wymagaj?cych klientów, aby zapewni? ka?demu jak najwy?sz? jako?? us?ug. Vippo buduje swoj? si?? w oparciu o d?ugotrwa?e relacje z klientami.

Co wyró?nia po?yczki w Vippo?

Po pierwsze, sam mo?esz dopasowa? kwot? chwilówki oraz okres jej sp?aty do Twoich indywidualnych oczekiwa?. Po drugie, oprocentowanie po?yczek jest sta?e, wi?c masz pewno??, ?e wysoko?? rat nie zmieni si? w czasie sp?acania. Po trzecie, w ka?dej chwili mo?esz wcze?niej sp?aci? po?yczk?, co pozwoli Ci zaoszcz?dzi? mi?dzy innymi na odsetkach.

Jakie warunki trzeba spe?ni?, aby otrzyma? po?yczk? w Vippo?

Po?yczk? w Vippo mo?na uzyska? w 100 procentach przez Internet. Szybko i wygodnie. Bez wychodzenia z domu. Nie ma potrzeby otwierania konta w tym serwisie, ani przelewania na nie swojego wynagrodzenia. Nie trzeba ustanawia? dodatkowych zabezpiecze? sp?aty, ani przyprowadza? por?czycieli Bardzo szybki i prosty proces udzielania po?yczki. Ka?dy klient ma czu? si? jak VIP. Ma by? w taki sposób obs?ugiwany i dostawa? najlepsze oferty szybkich kredytów przez Internet. Aby otrzyma? po?yczk? w Vippo, nale?y: by? obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, mie? uko?czone 25 lat oraz nie figurowa? w ?adnym krajowym rejestrze d?u?ników. To wszystko. Nie jest wymagane ?adne za?wiadczenie o zarobkach, ani inne dokumenty.

Jak wygl?da proces wnioskowania o po?yczk? w Vippo?

  1. Wybieranie kwoty

Najpierw musisz wybra? kwot?, któr? chcesz po?yczy? oraz okres, w którym chcesz j? sp?aci? na www.vippo.pl.

  1. Wype?nienie wniosku

Nale?y teraz wype?ni? krótki formularz. Podaje si? w nim trzy rodzaje danych: dane podstawowe (imi?, nazwisko, adres e-mail i telefon), dane adresowe oraz dane szczegó?owe (dotycz?ce dochodów).

  1. Decyzja

Decyzj? o tym, czy otrzyma?e? po?yczk?, dostaniesz w ci?gu kilku minut.

  1. Przeczytanie umowy po?yczkowej

Zapoznaj si? z warunkami umowy, formularzem informacyjnym oraz harmonogramem sp?aty.

  1. Podpisane umowy

Wykonaj przelew weryfikacyjny. W tym celu nale?y przela? po?yczkodawcy 1 z? ze swojego rachunku bankowego wskazanego do wyp?aty po?yczki.

Tak wygl?da ca?y proces wzi?cia chwilówki w Vippo.

Kiedy otrzymasz pieni?dze?

Vippo dzia?a naprawd? b?yskawicznie. Decyzj? kredytow? dostaniesz w ci?gu minuty od z?o?enia kompletnego wniosku. W zale?no?ci od tego, w którym jeste? banku, pieni?dze otrzymasz w ci?gu paru godzin. Jednak nie b?dzie to pó?niej ni? w kolejnym dniu roboczym od chwili poprawnego zaksi?gowania przelewu weryfikacyjnego.

Jakie informacje o po?yczkobiorcy weryfikuje Vippo?

Vippo przy ocenianiu zdolno?ci kredytowej danego klienta sprawdza nast?puj?ce rejestry:

  • BIK – Biuro Informacji Kredytowej;
  • Rejestr D?u?ników ERIF;
  • BIG Infomonitor- Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor.

Negatywny wpis w którym? z nich jest podstaw? do odmowy udzielenia po?yczki.

Co si? stanie, je?eli nie b?dziesz móg? zap?aci? raty w wymaganym terminie?

W przypadku opó?nienia w sp?acie po?yczki, Vippo zastrzega sobie mo?liwo??  naliczenia  odsetek  za  czas opó?nienia  w  wysoko?ci  równej  dwukrotno?ci  sumy  stopy  referencyjnej  Narodowego  Banku Polskiego  i  5,5  punktów procentowych, czyli maksymalnych odsetek za opó?nienie zgodnie z polskim prawem. Gdyby zmiana wysoko?ci odsetek maksymalnych za opó?nienie  nast?puj?ca w dowolnym momencie trwania umowy mia?a skutkowa? pobieraniem przez po?yczkodawc? odsetek umownych w wysoko?ci przekraczaj?cej wysoko?? odsetek maksymalnych za opó?nienie, to Vippo obni?y oprocentowanie do warto?ci odpowiadaj?cej aktualnej wysoko?ci odsetek maksymalnych za opó?nienie. Odsetki za nieterminow? p?atno?? wynosz? dwukrotno?? wysoko?ci odsetek ustawowych za opó?nienie.

Czy mo?esz odst?pi? od umowy po?yczki w Vippo?

Mo?na odst?pi? od umowy w ci?gu 14 dni od zawarcia umowy po?yczki. Takie o?wiadczenie nale?y wys?a? w tym terminie do siedziby po?yczkodawcy.

Jak? maksymalnie mo?esz wzi?? po?yczk? w Vippo i na jak d?ugo?

Vippo oferuje chwilówki od 1000 z? do 5000 z? na maksymalnie 36 miesi?cy. Koszty po?yczki mo?na zobaczy?, ju? na pierwszym etapie wnioskowania o ni?, poniewa? w kalkulatorze od razu wy?wietlaj? Ci si? nast?puj?ce informacje: wysoko?? op?aty przygotowawczej, rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, reprezentatywny przyk?ad po?yczki, koszt dzienny ochrony przy po?yczce z ubezpieczeniem, wysoko?? op?aty administracyjnej, oprocentowanie i suma odsetek.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Vippo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *