1. Chwilówki online
 2. >
 3. Visset

Visset – chwilówki, opinie, kontakt

Kolejna marka specjalizuj?ca si? w udzielaniu szybkich po?yczek online to Visset. Dzi?ki temu po?yczkobiorcy maj? dost?p do dodatkowej gotówki bez wychodzenia z domu. A teraz przeka?emy Wam w pigu?ce wszystko, co powinni?cie wiedzie? o tym po?yczkodawcy. A nie ukrywamy – s? rzeczy, które musicie koniecznie wiedzie?!

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Visset.pl logo
Ocena: 3.13
(ilość ocen: 8)
Dokładna nazwa firmy: ASETIA sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. G?ogowska 55/57 lok. 5, Pozna?
E-mail: info@visset.pl
Telefon kontaktowy: 61 661 42 22
NIP: 779-241-04-20
REGON: 302302434
KRS: 0000422888

Ekspresowa po?yczka przez Internet

Witryna internetowa Visset nale?y do pozna?skiej spó?ki Asetia i dzia?a na rynku chwilówek od 2009 roku. Mimo tak d?ugiego sta?u, nie jest to najbardziej rozpoznawalna marka w?ród chwilówkodawców.

Zdecydowanie jednak odró?nia si? od swojej konkurencji ofert?, która dzieli odbiorców na dwa kana?y: firmy jednoosobowe i klientów indywidualnych. Propozycja chwilówek skierowana jest przede wszystkim do osób prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? – dla nich kwoty po?yczek s? wy?sze i nie potrzebuj? zabezpieczenia. Osoby fizyczne potrzebuj? por?czyciela, proponowane im kwoty s? równie? ni?sze 🙁

Jak wzi?? chwilówk? w Visset?

Procedura zaci?gania chwilówki jest bardzo prosta, a jej ?cie?ka bardzo podobna do tych, które proponuje konkurencja.

Pierwszym krokiem jest za?o?enie profilu klienta na stronie internetowej Visset. W formularzu podajemy nast?puj?ce dane: imi? i nazwisko, numer PESEL, seri? i numer dowodu osobistego, wnioskowan? kwot? po?yczki, termin sp?aty po?yczki, adres zameldowania oraz korespondencyjny, numer konta bankowego, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Osoby prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz? musz? ponadto uzupe?ni? rubryki o numery NIP i REGON, nale?y równie? poda? siedzib? i g?ówny adres wykonywania dzia?alno?ci. Uff i to tle, nic nadzwyczajnego 🙂

Krok drugi, to wype?nienie wniosku. Po jego z?o?eniu otrzymacie dane do przelewu weryfikacyjnego, który oczywi?cie musi by? wykonany z Waszego rachunku osobistego lub firmowego. Kwota, jak? musicie przela?, to 1 z?oty.

Nast?pny krok wykonuje ju? Visset i jest to weryfikacja z?o?onego wniosku, ten etap trwa oko?o 15 minut. Pó?niej zostaje ju? tylko rado?? z gotówki. Co wa?ne, ten po?yczkobiorca wymaga por?czenia zobowi?zania, je?li zaci?ga je klient indywidualny (prowadz?cych dzia?alno?? nie dotyczy). Nie oznacza to, ?e Wasz znajomy b?dzie musia? ?yrowa? t? chwilówk? – robi to inna firma po?yczkowa. Instytucja po?yczkowa nie pobiera ?adnych dodatkowych op?at za por?czenie.

Uwaga, je?eli podacie niew?a?ciwe lub nieaktualne dane, to mo?ecie je skorygowa? dzwoni?c na infolini? (czynna przez ca?y tydzie? mi?dzy 7:00 a 20:00). Op?ata za korekt? wynosi 3 z?.

Visset i formalno?ci

Nikt nie powinien by? zdziwiony wymaganiami wobec klientów, którzy powinni mie?: polskie obywatelstwo, w?asny rachunek bankowy oraz aktywny numer telefonu komórkowego. Identyczne wymagania s? stawiane przed osobami prowadz?cymi dzia?alno?? gospodarcz?. Dodatkowo instytucja po?yczkowa zastrzega, ?e nie s? wymagane ?adne dodatkowe dokumenty. Weryfikacja wniosku opiera si? na podanych w formularzu danych. Nie potrzeba zatem ?adnych o?wiadcze? o zarobkach ani za?wiadcze? z miejsca pracy.

Dla kogo przeznaczona jest chwilówka Visset?

Jak zosta?o napisane wy?ej – oferta po?yczek skierowana jest do dwóch grup. Aby przyk?adowy Kowalski (niezale?nie od tego, czy jest klientem indywidualnym, czy prowadzi dzia?ano?? gospodarcz?) móg? wzi?? chwilówk? u tego po?yczkodawcy, to musi mie?ci? si? w przedziale wiekowym mi?dzy 22 a 75 lat. To bardzo szeroki zakres, korzystny dla osób starszych. Je?li macie jednak mniej ni? 20, to zajrzyjcie na chwilówki od 18 lat.

Wspomnimy tylko, ?e dolny pu?ap wieku podany na stronie internetowej to 22 lata, za? w umowie ramowej to 20 lat – stawiamy Visset minusa za t? nie?cis?o??!

Czy Visset sprawdza rejestry d?u?ników?

Tym wszystkim, którzy widniej? w BIK lub BIG InfoMonitor, KRD, ERIF, a bardzo chc? wzi?? chwilówk?, od razu mo?emy poleci? nasze rankingi: chwilówki bez za?wiadcze?, chwilówki bez BIK. Visset nie toleruje w?ród swoich klientów osób, które s? wpisane w rejestry nierzetelnych klientów.

Na jaki czas i jak? kwot? mo?na po?yczy??

Czas po?yczki – pod tym wzgl?dem ta marka jest bardzo ma?o elastyczna – Visset proponuje swoim klientom zawsze ten sam okres sp?aty, czyli 30 dni, Okres ten nie zmienia si?, niezale?nie od tego, czy jeste?cie klientami indywidualnymi, czy mo?e prowadz?cymi w?asn? dzia?alno??. Jednak?e, od tych dwóch czynników jest zale?na kwota, jak? mo?emy otrzyma?: osoby fizyczne mog? zaci?gn?? maksymalnie 4000 z?, a te, które maj? dzia?alno??: 5000 z?.

Najwy?sze sumy s? dost?pne dla osób, które po raz ósmy i kolejny skorzystaj? z chwilówki instytucji po?yczkowej. To o dwie po?yczki wi?cej ni? u konkurencji, np. Filarum.

Niezale?nie od tego, jakim jeste?cie rodzajem klienta, to RRSO jest zawsze takie samo, czyli wynosi 1732 %. Oznacza to, ?e po?yczaj?c 500 z? na 30 dni, b?dziecie zobowi?zani odda? 635 z?. Na 135 z? kosztów po?yczki sk?adaj? si?: odsetki 4,11 z? oraz prowizja 130,89 z?. Nie jest to z pewno?ci? najta?sza chwilówka na rynku.

Jak d?ugo trzeba czeka? na pieni?dze?

Weryfikacja wniosku o po?yczk? trwa oko?o 15 minut. Pami?ta? trzeba, ?e taki czas sprawdzania wniosku obowi?zuj podczas pracy pracowników infolinii, czyli mi?dzy od 7 rano do godziny 20. Wnioski z?o?one po tych godzinach, rozpatrywane b?d? nast?pnego dnia.

Zlecenie przelewu powstaje natychmiast po pozytywnej decyzji. A jak szybko zobaczymy pieni?dze na koncie? Wszystko zale?y od tego, w jakim banku mamy prowadzony rachunek osobisty. Wyró?niony jest tutaj bank PKO BP – przelew zostanie wykonany natychmiast. Je?li chodzi o klientów maj?cych konta w innych bankach, to oni s? zdani na sesje swoich banków.

Sp?ata po?yczki w Visset

Sp?ata chwilówki powinna odby? si? w wyznaczonym przez umow? terminie. Je?eli z jakich? wzgl?dów nie jest to mo?liwe, najlepiej skonsultowa? si? z telemarketerem infolinii Visset – a godziny ich pracy naprawd? robi? wra?enie!

Co si? stanie, je?li jednak nie wywi??emy si? ze zobowi?zania. Có?, wtedy por?czyciel sp?aci Wasz? po?yczk? i to on b?dzie zajmowa? si? windykacj? d?ugu. Równie? ?yrant ma mo?liwo?? wpisania Was w rejestry niesolidnych klientów BIG InfoMonitor, KRD, ERIF oraz do BIKu. On tak?e b?dzie obci??a? Was wszelkimi kosztami monitów, ponagle? itd.

Jasne staje si? zatem, ?e Visset to jedynie po?rednik w udzielaniu chwilówek. A nawet jak przyjrzycie si? bli?ej, to bior?c chwilówk? za po?rednictwem tej witryny zawieracie w zasadzie cztery umowy:

 • z Visset o prowadzeniu profilu klienta – ta firma zarabia jedynie na op?atach weryfikacyjnych,
 • z Aseti?, która po?redniczy w udzielaniu po?yczek,
 • w?a?ciw? firm? po?yczkow?,
 • por?czycielem.

Dlatego te? nie znajdziecie w umowie ramowej ?adnych dodatkowych informacji o kosztach zwi?zanych z nieterminow? sp?at?. Sama oferta po?yczki nie mo?e by? równie? najlepsz? na rynku, skoro ma jeszcze da? zarobek po?rednikowi.

Uwaga! Sp?at? po?yczki mo?na przesun?? o 30 dni, konieczny jest jednak wcze?niejszy kontakt z biurem obs?ugi klienta!

Pierwsza chwilówka w Visset

Osoby, które po raz pierwszy zaci?gaj? zobowi?zanie w tej instytucji po?yczkowej mog? skorzysta? z promocji bezp?atnej chwilówki. Czyli po?yczaj?c 500 z? oddajemy 500 z? i ani grosza wi?cej. No, nie licz?c z?otówki, któr? weryfikowali?cie swoje dane osobowe…

A na jakie kwoty mo?na liczy? w Visset? Osoby z dzia?ano?ci? gospodarcz? mog? otrzyma? do 1500 z?, natomiast pozostali: do 1000 z?. Termin sp?aty jest identyczny, jak w przypadku standardowej po?yczki i wynosi 30 dni.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Visset

5 thoughts on "Visset"

 1. Kasik99 pisze:

  chwilówki w visset s? dla mnie ok – bior? je jako wsparcie finansowe, w nag?ych sytuacjach. nie jestem osobom zad?u?on? wi?c bez problemy dostaj? ka?d? szybk? po?yczk? w visset o któr? wnioskuj?. poleci?am te? firm? moim znajomym i nie s?ysza?am, ?eby kto? z nich jeszcze narzeka?. jedyny chyba taki najwi?kszy minus to te ino 30 dni na sp?at?, bo jednak niektóre firmy chwilówkow? pozwalaj? wzi?? na d?u?ej pieni?dze. no ale chyba nie ma jeszcze na ?wiecie takiej firmy, która dopasowa?a by wszystkim. ja jestem zadowolona z visset i mog poleci? innym, którzy nie wiedz? gdzie wzi?? chwilówk?.

 2. pestka45 pisze:

  Nie mog? o nich napisa? niczego z?ego. Sk?ada?am podanie o pierwsz? darmow? po?yczk? w wysoko?ci 1000 z? i tyle w?a?nie dosta?am. W ci?gu miesiaca sp?aci?am, tak wei? nic mnie to nie kosztowa?o.
  Stron? internetow? maj? przejrzyst?. Wszystko jest podane jak na tacy: zasady i koszta. Nie ma napisanych dodatkowych op??t niewielkim druczkiem w regulaminie jak to czaasami bywa u konkurencji. Przelew w miar? szybko bo czeka?am 6 godzin ale polecam!

 3. debskik@interia.pl pisze:

  Daj? rad?.Firm? poleci?a mi znajoma i zdecydowa?em si? na skorzystnaie bo skusi?a mnie oferta pierwszej pozyczki za darmo. Troch? ma?o czytelny formularz ale jak do nich zadzwoni?em to pomogli go wype?ni?. Czas oczekiwania na pieniadze pozostawia wiele do ?yczenia ale sk?adam to na karb tego,ze by?a to darmowa po?yczka. Pewnie skorzystam po raz kolejny ale mam nadziej?,?e wtedy kaska na koncie b?dzie szybciej.

 4. Anna Kwiatkowska pisze:

  Firma zosta?a mi polecona przez znajom?. NIe s? zbyt znani tak wiec gdyby nie polecenie to pewnie nie skorzysta?abym z ich us?ug. Jednak nie ?a?uj?. Pani na infolinii, która mnie obs?ugiwa?a byla mi?a. Ca?y formularz nie byl rownie? zbytnio skomplikowany. Bra?am u nich pierwsz? darmow? po?yczk?. Sk?ada?am o 900 z? i tyle w?a?nie dosta?am.NIe wymagali równie? za?wiadczenia z pracy. Na pewno skorzystam ponownie je?li kiedy? b?d? potrzebowa?a kasy

 5. jerryh pisze:

  Oferta jest kiepska cenowo je?li chodzi o pozyczki na d?uzej, korzystna je?li chodzi o szybkie po?yczki. Jestem jednak ich sta?ym klientem bo wiem,?e jak b?d? potrzebowa? pieni?dzy to zawsze mi dadz?. Bra?em tam po?yczk? 3 razy. Za ka?dym razem dosta?em tak? sum? o jak? sk?ada?em podanie, formalno?ci nie by?o wielu. Poza tym pieniadze by?y przelewwane szybko.
  Taka deska ratunku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *