1. Chwilówki online
 2. >
 3. Vivus

Vivus – chwilówki, opinie, kontakt

Vivus to kolejny chwilówkodawca, który obs?uguje swoich klientów w systemie direct, czyli mo?emy po?yczy? pieni?dze bez wychodzenia z domu. Dla po?yczkobiorców firma przygotowa?a nie tylko pierwsz? darmow? po?yczk?, ale tak?e system premiowy za polecanie us?ug firmy.

Vivus.pl logo
Ocena: 3.33
(ilość ocen: 18)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Vivus Finance sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. ?wirki i Wigury 16C, Warszawa
E-mail: kontakt@vivus.pl
WWW: www.vivus.pl
Telefon kontaktowy: 660 600 700
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 22:00
Sb. - Nd. 8:00 - 20:00

NIP: 525-253-13-20
REGON: 146101268
KRS: 0000418977

Vivus – po?yczki bez wychodzenia z domu

Podobnie, jak w przypadku firmy Lendon czy Wonga, Vivus dzia?a równie? w systemie direct, czyli pieni?dze mo?emy po?ycza? przez Internet lub telefonicznie. Jest to wygodne rozwi?zanie, gdy? o ?rodki mo?emy wnioskowa? z dowolnego miejsca oraz o ka?dej porze dnia i nocy.

Vivus to standardowe chwilówki, promocyjne pierwsze po?yczki, czy system premiowy za polecenie us?ug firmy znajomym. Jak inni chwilówkodawców, firma s?u?y swoim klientom baz? wiedzy w tym m.in. poradnikiem po?yczkobiorcy.

Jak wzi?? po?yczk? w Vivus?

Bez wychodzenia z domu, mo?emy aplikowa? o po?yczk? – firma dopuszcza dwie mo?liwo?ci, przez: Internet lub telefon. W pierwszym przypadku nale?y zarejestrowa? si? w serwisie, w drugim musimy zadzwoni? pod odpowiedni numer. W ka?dym z powy?szych wariantów, nale?y poda? swoje dane, wnioskowan? kwot? oraz termin sp?aty.

Kolejny krok to potwierdzenie podanych przez nas danych personalnych, tutaj do weryfikacji b?dzie potrzebne nam nasze konto bankowe, z którego b?dziemy zobligowani wys?a? standardowy przelew bankowy o wysoko?ci 1 gr lub za pomoc? BlueCash wysoko?ci 1 z?. Op?ata jest zwracana klientom.

W tytule przelewu nale?y koniecznie poda? nast?puj?c? formu?k? „Potwierdzam rejestracj? nr …… i zgadzam si? na umow? po?yczki Vivus.pl” – numer rejestracyjny firma wy?le nam poprzez e-mail.

Po udanej weryfikacji otrzymamy wnioskowan? kwot? na nasz rachunek bankowy.

Formalno?ci w Vivus

Vivus to równie? minimum formalno?ci i firma nie poprosi nas o za?wiadczenie o zarobkach. Po?yczki przyznawane s? na dowód osobisty. Ponadto, by otrzyma? pieni?dze od chwilówkodwacy musimy posiada?:

 • polskie obywatelstwo,
 • pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych,
 • posiada? profil na stronie po?yczkodawcy.

Warto pami?ta?, ?e aby otrzyma? pieni?dze z Vivus.pl nie mo?emy posiada? ?adnych zaleg?o?ci wzgl?dem tej firmy.

Kto mo?e otrzyma? pieni?dze z Vivus?

Dla wielu chwilówkodawców najwa?niejszym wymogiem stawianym po?yczkobiorcy jest wiek. Z regu?y firmy najch?tniej po?yczaj? osobom w wieku od 20 do 65 lat. W przypadku Vivus wygl?da to nieco lepiej, poniewa? o pieni?dze ubiega? si? mog? osoby w przedziale wiekowym od 20 do a? 78 lat! Otwiera to drog? po ?rodki finansowe sporemu odsetkowi emerytów. Je?li natomiast nie macie 20 lat, to zapraszamy Was do strony: Chwilówki od 18 lat.

Vivus podkre?la, ?e z jego oferty mog? skorzysta? osoby, które posiadaj? zdolno?? do sp?aty chwilówki. Je?li jej nie posiadacie, to nie radzimy Wam zaci?ga? chwilówki.

Chwilówka w Vivus a BIK, KRD i BIG

Osoby zad?u?one bardzo cz?sto szukaj? ratunku, zaci?gaj?c chwilówki. Na rynku dzia?a kilka firm, które po?yczaj? pieni?dze nie zwracaj?c uwagi na bazy rejestru d?u?ników. Niestety, Vivus weryfikuje swoich klientów w m.in. BIK, BIG, czy KRD – je?li znajdujemy si? w jednej z baz, to firma nie udzieli nam po?yczki.

Je?li jeste?cie osobami zad?u?onymi i koniecznie chcecie wzi?? chwilówk? to zapraszamy do: Chwilówki bez BIK, Chwilówki dla zad?u?onych lub Chwilówki z komornikiem.

Ile mo?na po?yczy? w Vivus?

Podobnie, jak w przypadku innych chwilówkodawców, po?yczki w Vivus nie wymagaj? od nas por?czenia, czy zastawu. Ile zatem mo?emy zaci?gn?? chwilówki?

W przypadku pierwszej po?yczki Vivus mo?emy wzi?? maksymalnie do 1600 z?. Je?li dotrzymamy warunków umowy i sp?acimy kwot? terminowo, to firma b?dzie zwi?ksza? nasz limit. W praktyce wygl?da to tak:

 • druga po?yczka do maksymalnie 2600 z?;
 • trzecia po?yczka do 3500 z?;
 • czwarta po?yczka do 4000 z?;
 • pi?ta, szósta i siódma po?yczka do 4500 z?;
 • ósma i kolejne do 5000 z?.

Co ciekawe, w Vivus mo?emy zaci?gn?? tylko jedn? po?yczk? naraz, ALE je?li nie wykorzystali?my naszego maksymalnego limitu ogólnego, to mo?emy wnioskowa? o dobranie dodatkowej kwoty. W praktyce wygl?da to tak, ?e gdy nasz limit wynosi 4000 z?, my po?yczyli?my 3000 z?, to mo?emy jeszcze maksymalnie dobra? 1000 z?.

Po?yczk? w Vivus mo?emy zaci?gn?? maksymalnie na 30 dni.

Ile trzeba czeka? na pieni?dze z chwilówki Vivus?

Nie da si? ukry?, ?e w przypadku chwilówek g?ównie idzie o czas wyp?aty, bo pieni?dze s? nam przewa?nie potrzebne na wczoraj 🙂 I w tym przypadku Vivus nie zawodzi, gdy? pieni?dze mo?emy otrzyma? nawet w 15 minut, pod warunkiem, ?e posiadamy konto w jednym z nast?puj?cych banków: Alior Bank, Bank Pekao S.A., Getin Bank, ING Bank, Millennium Bank, PKO Bank Polski. Je?li mamy rachunek w innym banku, to pieni?dze znajd? si? na naszym koncie zgodnie z sesj? naszego banku.

Jak sp?aci? chwilówk? w Vivus?

Po?yczk? w Vivus nale?y sp?aci? terminowo, na numer rachunku podany przez firm?. Je?li nie jeste?my w stanie sp?aci? po?yczki zgodnie z umow? to mo?emy ubiega? si? o przed?u?enie, w przypadku pierwszej chwilówki termin mo?emy prolongowa? dwa razy, natomiast przy kolejnych po?yczkach mamy mo?liwo?? dokona? tylko jednego przed?u?enia.

Termin sp?aty mo?emy przesun?? o 7, 14 lub 30 dni. Warto aby?cie pami?tali, ?e przed?u?enie po?yczki b?dzie Was kosztowa?o.

Je?li nie uda nam si? uregulowa? chwilówki po kolejnym przed?u?eniu, musimy liczy? si? z nast?puj?cymi konsekwencjami:

 • firma mo?e wpisa? nas do BIG,
 • zostaniemy obci??eni odsetkami za zw?ok? w wysoko?ci czterokrotnej wysoko?ci stopy kredytu lombardowego NBP;
 • zostaniemy obci??eni odsetkami za zw?ok? w wysoko?ci równej dwukrotno?ci sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktami procentowymi.

Dodatkowo firma mo?e doliczy? koszty zwi?zane z np. monitami.

Wa?ne: Istnieje mo?liwo?? wcze?niejszej sp?aty chwilówki.

Darmowa po?yczka w Vivus

Vivus to kolejna firma, która oferuje pierwsz? darmow? po?yczk? dla nowych klientów. Jak podkre?la chwilówkodawca, promocja charakteryzuje si? przejrzystymi zasadami i brakiem haczyków. Mo?emy za pierwszym razem po?yczy? 1600 z? na okres 30 dni. Ilem musimy odda?? Zgodnie z warunkami promocji – oddajemy 1600 z?.

Program premiowy w Vivus

Dla swoich klientów firma przygotowa?a ciekawy system premiowy. Je?li polecimy znajomym us?ugi w firmie Vivus, to gdy zdecyduj? si? oni na wzi?cie po?yczki w tej instytucji po?yczkowej, my na nasz rachunek bankowy otrzymamy 30 z?. Co trzeba zrobi??

Wystarczy, ?e po uzyskaniu zgody znajomego, podamy na stronie Vivus, jego numer telefonu oraz e-mail.

Lokalizacja firmy

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Vivus

9 thoughts on "Vivus"

 1. Rozgoryczony pisze:

  Vivus jest jak wirus – raz zaci?gna?em po?yczk? i do dzisiaj nie mog? z tego wyj??. Ogólnie nie polecam decydowa? si? na chwilówki, bo rzadko udaje si? sp?aci? terminowo po?yczk?, a jak si? tego nie robi to koszty rosn? jak szalone. Ja chcia?em si? wygrzeba? z Vivusa, to wzi??em chwilówk? w innej firmie, ale tamt? chwilówk? te? potem musia?em sp?aci?, wi?c wróci?em do Vivusa i tak wkó?ko Macieju. Teraz mam 3 chwilówki zaciagni?te w ró?nych firmach, nie mam zdolno?ci kredytowej i nie mg? si? wygrzeba?. Jeszcze, ?eby takich wysokich kosztów od nieterminowych sp?at nie by?o, to by?oby inaczej. A tak cz?owieku p?a? i p?acz. A firmy chwilówke te? nie chc? i?? na r?k? i tylko patrz?, ?eby doliczy? jaki? kolejny koszt. Gdybym wiedzia?, ?e to taki syf to nie bra?bym ?adnej chwilówki. NIGDY!

 2. dejmian pisze:

  chwilowka jak chwilowka. drogo, ale pomocnie i szybko.

 3. przemex pisze:

  Mia?em drobne problemy z rejestracj?, ale bardzo mi?a Pani z infolinii wszystko mi wyt?umaczy?a i uda?o mi si? przebrn?? przez ca?y proces wnioskowania. Pieni?dze wp?yn??y nast?pnego dnia rano. Teraz jeszcze trzeba b?dzie je odda?… Podsumowuj?c – gor?co polecam! 🙂

 4. MonikaZ pisze:

  nigdy nie chcia?am decydowa? si? na chwilówke, bo wiedzia?am, ?e s? bardzo wysokie koszty, niestety ?ycie zaskoczy?o mnie bardzo negatywnie i musia?am wzi?? chwilówk?, wybra?am firm? Vivus i nie by?o tak ?le, ale wi?cej ju? nie zaci?gn? chwilówki

 5. MarcinM pisze:

  Pierwsz? chwilówk? wzi??em w?asnie u nich i nie napotka?em z ich strony ?adnych problemów. Tak?e polecam.

 6. Marcin pisze:

  W zasadzie to wszystko by?o w porz?dkku. Nie podoba mi sie jednak jedno. Mianowicie, ze nie informuj?,ze zaplo i vivus to jedna firma. Bra?em u nich po?yczk? darmow? i okaz??o si? dopiero po fakcie,?e darmowa nie b?dzie z tego powodu,ze wcze?niej korzysta?em z zaplo ( tak wi?c nie jestem nowym klientem).
  Pozosta?em jednak przy niej bo warunki nie by?y takie z?e.

 7. wkamil pisze:

  Vivus jest ok oczywi?sie je?li wiecie co robicie. Koszta jakie s? takie s? ale je?li kto? decyduje si? na po?yczk? w takiej firmie to musi brac pod uwag?,?e jak bierze te 2000 zl to b?dzie mia? do sp??ty jakie? 2300 za miesi?c. Pierwsza po?yczka naprawd? spoko. Du?a kwota, tak jak w umowie. Totalne 0 z? op?at.
  Przelew do?? szybko. Czasami trzeba jednak troch? d?ugo czeka? na po???zenie z infolini?.

 8. rusto pisze:

  Po?yczki bra?em 2 razy.Pierwsz? chwilówk? wzi??em kilka lat temu kiedy vivus jako chyba pierwsza firma zaoferowa?a darmow? pozyczk?. Ba?em sie troch? bo my?la?em,?e jest to ?ciema jednak okaza?o sie,ze by?o wszystko tak jak w reklamie. Przy splacie w terminie 0 op?at.Potem wiele razy bra?em po?yczki, ju? z op??tami jednak wszystko by?o w zupe?nym porzadku.Dwa razy równie? odst?pow?em od umowy bo jednak uzna?em,ze kasa nie jest mi potrzebna Równie? nie by?o problemow.

 9. Brajanna pisze:

  Za pierwszym razem jak bra?am po?yczk? to by?o naprawde ok. Pierwsza po?yczka darmowa, bez problemow je?li chodzi o formularz.Z tego co pami?tam to dosta?am kask? jeszcze tego samego dnia (bra?am po?yczk? jaki? rok temu na ?wi?ta jak zabrak?o mi pieni?dzy)
  Teraz zdecydowa?am sie na wzi?cie po?yczki ponownie.Jednak okaza?o si?,?e pieniadze nie s? mi potrzebne i próbowa?am odst?pi? od umowy.Niestety by?o to skomplikowane i mia?am z tym problemy 🙁

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *