1. Chwilówki online
  2. >
  3. Wandoo

Wandoo – po?yczki, opinie, kontakt

Serwis po?yczkowy Wandoo nale?y do firmy WANDOO FINANCE Sp. z o.o. z siedzib? przy ul. Cha?ubi?skiego 8 w Warszawie. Kapita? zak?adowy spó?ki wynosi 250 000 z?. W ofercie dost?pne s? po?yczki gotówkowe na dowolny cel

Wandoo logo
Ocena: 3.64
(ilość ocen: 11)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: WANDOO FINANCE Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Cha?ubi?skiego 8, Warszawa
E-mail: info@wandoo.pl
WWW: www.wandoo.pl
Telefon kontaktowy: 22 380 01 02
Godziny pracy: Pon-Pt 8:00-20:00
Sb 9:00-17:00, Nd 9:00-16:00

NIP: 5252670955
REGON: 365046670
KRS: 0000629774

Serwis po?yczkowy Wandoo nale?y do firmy WANDOO FINANCE Sp. z o.o. z siedzib? przy ul. Cha?ubi?skiego 8 w Warszawie. Kapita? zak?adowy spó?ki wynosi 250 000 z?. W ofercie dost?pne s? po?yczki gotówkowe na dowolny cel.

Zalety i wady chwilówek w Wandoo

Po?yczki od Wandoo to dobre rozwi?zanie dla osób potrzebuj?cych szybkiego zastrzyku gotówki. Wyró?nikiem oferty s? przejrzyste zasady umowy, szybkie wnioskowanie (serwis wymaga podania jedynie podstawowych danych) oraz mo?liwo?? refinansowania chwilówki lub odroczenia terminu jej sp?aty. Nowi klienci mog? skorzysta? z darmowej po?yczki a? do 2 500 z? (jedynym warunkiem jest sp?ata w terminie).

S?absz? stron? jest stosowanie górnej granicy wieku oraz weryfikacja w rejestrach d?u?ników.

Ile mog? po?yczy? w Wandoo?

W Wandoo mo?na po?yczy? od 300 do 5 000 z? na okres sp?aty 10-30 dni. Osoby, które korzystaj? z oferty po raz pierwszy, mog? po?yczy? do 2 500 z?.

Jakie warunki musz? spe?ni?, aby skorzysta? z oferty Wandoo?

Po?yczk? w Wandoo mog? otrzyma? osoby w wieku od 20 do 70 lat, które posiadaj? aktywny adres e-mail, numer telefonu komórkowego i rachunek bankowy. Nie mog? one widnie? w rejestrze d?u?ników i posiada? przedterminowych rat kredytowych.

Jakich dokumentów b?d? potrzebowa??

Do po?yczenia gotówki w Wandoo wystarczy dowód osobisty.

Jak Wandoo weryfikuje dane?

Dane potwierdzane s? na podstawie przelewu weryfikacyjnego. Na podany numer konta, nale?y przela? 0,01 z? z rachunku bankowego, którego jeste?my jedynym w?a?cicielem. Na to samo konto trafiaj? po?yczone pieni?dze.

Jak po?yczy? pieni?dze w Wandoo?

Na stronie internetowej Wandoo, dost?pny jest kalkulator. Nale?y ustawi? kwot? oraz termin jej sp?aty na suwaku i klikn?? pole „Z?ó? wniosek”. System automatycznie przeniesie nas do formularza rejestracyjnego, który musimy wype?ni?.

W formularzu trzeba poda?:

  • dane osobowe (imi? i nazwisko, adres, numer i seri? dowodu osobistego, PESEL),
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • rodzaj zatrudnienia,
  • wysoko?? miesi?cznych dochodów (w formularzu podane s? przedzia?y),
  • wysoko?? miesi?cznych zobowi?za?,
  • has?o do indywidualnego konta klienta.

Na podany numer telefonu, system prze?le SMS z kodem, który nale?y wpisa? w odpowiednie pole na stronie Wandoo. Kolejnym krokiem jest wykonanie przelewu weryfikacyjnego w wysoko?ci 0,01 z?. Po zaksi?gowaniu wp?aty i potwierdzeniu danych, firma rozpatrzy wniosek oraz poinformuje o tym klienta (za po?rednictwem SMS, wiadomo?ci e-mail lub telefonicznie). Gdy decyzja b?dzie pozytywna, pieni?dze zostan? przelane na podany numer konta (nawet w 15 minut).

Osoby, które korzystaj? z po?yczki w Wandoo po raz kolejny, mog? z?o?y? wniosek z poziomu swojego konta klienta. Wystarczy, ?e zaloguj? si? na stronie, wybior? potrzebn? kwot? i termin sp?aty.

Czy Wandoo sprawdza rejestry d?u?ników?

Wandoo weryfikuje dane wnioskodawców w KRD (Krajowy Rejestr D?ugów). Zapytanie trafia równie? do BIG oraz ERiF. Warto o tym pami?ta?, poniewa? przesz?e problemy ze sp?at? po?yczek ratalnych, kredytów bankowych lub zaleg?o?ci w op?atach abonamentów (TV, Internet, telefon) mog? sta? si? przyczyn? negatywnej weryfikacji wniosku.

Firma deklaruje, ?e ka?dy wniosek po?yczkowy traktuje indywidualnie, dlatego drobne po?lizgi w  sp?acie zad?u?e? nie zawsze uniemo?liwiaj? zaci?gni?cie chwilówki (w takim przypadku Wandoo mo?e nam zaproponowa? np. ni?sz? sum?).

Dane po?yczkobiorców nie s? weryfikowane w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

Jakie koszty ponios??

Wandoo zapewnia przejrzyste zasady umowy i brak ukrytych kosztów. W serwisie dost?pny jest kalkulator po?yczkowy. Po ustawieniu na suwaku kwoty chwilówki i terminu sp?aty, wy?wietl? si? informacje na temat prowizji, stopy RRSO i ostatecznej sumy do sp?aty.

W przypadku pierwszej po?yczki, sp?acamy dok?adnie tyle samo, ile po?yczyli?my.

Jak mog? sp?aci? po?yczk??

Gdy zbli?a si? ostateczny termin sp?aty po?yczki, firma wysy?a wiadomo?ci SMS i e-mail z przypomnieniem oraz szczegó?ami dotycz?cymi sposobu zwrócenia d?ugu.

Numery rachunków dost?pne s? na koncie klienta w serwisie Wandoo (firma posiada rachunki w mBanku, PKO BP, Pekao SA, Allior Banku, Banku Millenium oraz BZ WBK). W tytule przelewu nale?y wpisa?: „Sp?ata xxx” (gdzie xxx oznacza numer po?yczki).

Czy mog? sp?aci? po?yczk? przed terminem?

Wandoo umo?liwia sp?at? po?yczki w dowolnym momencie.

Co zrobi?, gdy nie mog? sp?aci? po?yczki w terminie?

Wandoo umo?liwia refinansowanie po?yczki. Nale?y zalogowa? si? na swój profil i sprawdzi?, czy posiadamy tak? mo?liwo??. Firma proponuje refinansowanie na 14 lub 30 dni (za dodatkow? op?at?). O zatwierdzeniu wniosku o refinansowanie, klient jest informowany za po?rednictwem wiadomo?ci SMS i e-mail.

Zignorowanie terminu sp?aty, wi??e si? z dzia?aniami windykacyjnymi i naliczeniem odsetek karnych. Dane nierzetelnego klienta trafiaj? równie? do rejestrów d?u?ników.

Lokalizacja firmy

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Wandoo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *