1. Chwilówki online
 2. >
 3. Wonga

Wonga – chwilówki, opinie, kontakt

Na naszym rynku szybkich po?yczek dzia?a te? brytyjski gigant Wonga, która do tej pory obs?u?y?a ponad 7 mln klientów na trzech kontynentach. Firma proponuje nam krótkoterminowe oraz ratalne po?yczki. Wszystkie ?rodki mo?emy po?yczy? online.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Wonga logo
Ocena: 4
(ilość ocen: 17)
Dokładna nazwa firmy: Wonga.pl sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. ?aryna 2B, bud. D, Warszawa
E-mail: kontakt@wonga.com
Telefon kontaktowy: 22 388 88 88
NIP: 113-285-38-69
REGON: 146025969
KRS: 0000412352

Wonga – krótkoterminowo i na raty

Firmy Wonga chyba nikomu nie trzeba przedstawia? – po intensywnej kampanii reklamowej jest to rozpoznawalna marka na polskim rynku. Po?yczkodawca ze swoj? ofert? wystartowa? w 2007 roku w Wielkiej Brytanii. Obecnie dzia?a on w kilku krajach, na trzech kontynentach. Co firma przygotowa?a dla polskich odbiorców?

Przede wszystkim Wonga podkre?la, ?e dzia?a szybko, elastycznie i przejrzy?cie – a w umowach nie ma haczyków. Dla klientów przygotowa?a zarówno po?yczki krótkoterminowe, jak i te z mo?liwo?ci? sp?aty ratalnej. To od nas zale?y, jaki sposób finansowania wybierzemy.

Jak zaci?gn?? chwilówk? w Wonga?

Chwilówk? w Wonga mo?emy wzi?? tylko na jeden sposób – przez Internet. Wystarczy uzupe?ni? odpowiedni formularz, w którym podamy wysoko?? kwoty oraz termin sp?aty. Wymagane jest te? od nas za?o?enie konta oraz podanie takich podstawowych danych jak m.in. imi?, nazwisko, numer i seria dokumentu to?samo?ci.

Po wys?aniu formularza jeste?my zobowi?zania do albo wp?acenia op?aty weryfikacyjnej wysoko?ci 10 groszy lub pobraniu aplikacji „PaszportPrzelewy24”, za pomoc?, której zalogujemy si? na swoim koncie w banku.

Jak widzicie zaci?gni?cie szybkiej po?yczki w Wonga jest bardzo prostym zadaniem, ale pami?tajcie, ?e sp?ata takiego zobowi?zania ju? taka prosta mo?e nie by?. W zwi?zku z tym apelujemy, aby chwilówki bra? tylko w wyj?tkowych sytuacjach i wtedy, gdy mamy pewno??, ?e b?dziemy mie? pieni?dze na terminow? sp?at?.

Nie ma mo?liwo?ci zaci?gni?cia chwilówki przez telefon. Ponadto, firma nie dopuszcza posiadania naraz wi?cej ni? jednej chwilówki.

Jakie formalno?ci w Wonga?

Formalno?ci, które stawia Wonga przed potencjalnymi po?yczkobiorcami s? praktycznie standardowe, jak w przypadku innych chwilówkodawców. By uzyska? szybk? po?yczk? musimy okaza? si? wa?nym dowodem osobistym. Firma wymaga tak?e aktywnego numeru telefonu oraz rachunku bankowego – tylko i wy??cznie naszego. Z konta b?dziemy musieli wp?aci? op?at? weryfikacyjn? na poziomie 10 groszy.

Wonga od swoich klientów nie wymaga za?wiadcze? o zarobkach. Po?yczki udzielane s? tylko obywatelom Polski.

Dla kogo chwilówka w Wonga?

Tutaj mamy dobr? wiadomo?? dla wielu potencjalnych klientów. Jako jedna z niewielu firm po?yczkowych w naszym kraju, Wonga nie ustanowi?a ani dolnej, ani górnej granicy wieku. To oznacza, ?e z us?ug firmy mo?e skorzysta? zarówno osoba, która co dopiero uko?czy?a 18 lat, studenci, czy osoby, które przekroczy?y 65. rok ?ycia.

Czy sprawdzany jest BIK, BIG i KRD?

W tym punkcie nie mamy ju? dobrych wiadomo?ci, dla osób, które maj? problem z zad?u?eniem. Chocia? firma Wonga bardzo liberalnie podchodzi do wieku swoich klientów, to w przypadku wiarygodno?ci kredytowej, nie wygl?da to ju? tak ró?owo. Jak sama firma podkre?la, potencjalnych po?yczkobiorców sprawdza w ERIF, BIG Infomonitor, KRD, BIK.

Osoby zad?u?one nie maj? szans, by wzi?? chwilówk? w Wonga. Je?li jeste?cie w tym gronie, to zapraszamy Was do: chwilówki dla zad?u?onych, chwilówki bez BIK, chwilówki z komornikiem.

Jak? kwot? i na ile mo?emy po?yczy? w Wonga?

Przede wszystkim musimy pami?ta?, ?e w Wonga mo?emy zaci?gn?? dwa rodzaje po?yczek:

 • ratalne,
 • krótkoterminowe.

W pierwszym przypadku mo?emy wzi?? maksymalnie 3000 z? na 12 miesi?cy – niezale?nie, czy jeste?my nowym, czy sta?ym klientem firmy. W wariancie po?yczki krótkoterminowej to minimalna kwota, o któr? mo?emy wnioskowa? to 50 z?, natomiast maksymalna to 2500 z? w przypadku sta?ych klientów. Terminy sp?aty to od 1 do 60 dni.

Kiedy nast?puje wyp?ata pieni?dzy?

Wonga rozpatruje nasz wniosek zwykle w kilka minut – w przypadku ?wi?t jest to nieco d?u?szy okres. Je?li chodzi o wyp?at? pieni?dzy, to Wonga podkre?la, ?e dzia?a szybko i tak w rzeczywisto?ci jest, gdy? pieni?dze na naszym koncie mo?emy mie? ju? w 5 minut! Z takiej szybkiej gotówki mog? cieszy? si? klienci nast?puj?cych banków: Alior Bank, T-mobile Us?ugi Bankowe, Bank PKO BP, Credit Agricole, Eurobank, FM Bank, Inteligo, mBank, Meritum Bank, Volkswagen Bank.

Przelew wysy?any jest jako natychmiastowy – niestety, cz??? banków nie realizuje takich p?atno?ci m.in. BnP Parbias, Getin Bank, Idea Bank oraz Plus Bank.

Jakie s? zasady sp?aty chwilówki w Wonga?

Szybk? po?yczk? w Wonga mo?emy sp?aci? na dwa sposoby: za pomoc? specjalnej funkcji szybkiego przelewu na koncie klienta na stronie firmy. Druga mo?liwo?? to zwyk?y przelew z naszego rachunku bankowego – numer konta do sp?aty znajduje si? w e-mailu oraz w za??czniku do umowy. Co wa?ne, terminem sp?aty w Wonga nie jest data wys?ania pieni?dzy, a moment, w którym pieni?dze znalaz?y si? na koncie chwilówkodawcy. Tutaj uwa?ajcie, gdy? ?atwo o b??d i przekroczenie terminu sp?aty, co mo?e skutkowa? dodatkowymi kosztami.

W tej instytucji po?yczkowej istnieje mo?liwo?? wcze?niejszej sp?aty chwilówki – za niewykorzystany okres po?yczki zostan? odj?te nam odsetki oraz prowizja.

Je?li nie sp?acimy w terminie po?yczki w Wonga, to zostan? nam doliczone odsetki karne oraz zostaniemy obci??eni kosztami dzia?ania upominawczego oraz windykacyjnego. Ponadto, firma b?dzie mog?a zg?osi? nasze zad?u?enie do BIK.

Pierwsza darmowa chwilówka w Wonga?

Wonga, podobnie jak Lendon, czy Vivus, w swojej ofercie posiada pierwsz? darmow? chwilówk?. W ramach promocji dla nowych klientów mo?emy zaci?gn?? szybk? po?yczk? na okres 60 dni, na maksymaln? kwot? 1500 z?. Chocia? Wonga reklamuje powy?sz? chwilówk?, jako darmow?, to tak naprawd? jej realny koszt wynosi 10 z? – jest to kwota niezale?na od ilo?ci po?yczonych pieni?dzy. Je?li zdecydujemy si? na 300 z?, to do oddania b?dziemy mie? 310 z?, je?li we?miemy 1000 z? to do oddania b?dziemy mie? 1010 z? i tak dalej.

Kolejna chwilówka w Wonga – program lojalno?ciowy

Wonga dla swoich sta?ych klientów przygotowa?a program lojalno?ciowy. Z jego pomoc? mo?emy otrzymywa? chwilówki na coraz lepszych warunkach. Co nale?y zrobi??

Przede wszystkim nale?y sp?aca? terminowo chwilówki Wonga, mie? dobr? histori? w BIK oraz bra? aktywny udzia? w kursach z zakresu edukacji finansowej i bezpiecze?stwa w Internecie – kursy znajduj? si? na specjalnej platformie. Jakie s? korzy?ci?

Bior?c udzia? w Programie Korzy?ci Wonga mo?emy awansowa? w rankingu profitów – wy?sze segmenty ??cz? si? z wy?szymi zni?kami oraz szersz? mo?liwo?ci? roz?o?enia zad?u?enia na raty.

Lokalizacja firmy

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Wonga

8 thoughts on "Wonga"

 1. Violettka pisze:

  Du?o reklam w telewizji, ale jako? ?rednio by?am zadowolona z obs?ugi. Bardziej mi odpowiadaj? chwilowki w Filarum i Lendnon.

 2. Timi pisze:

  Polecam, bo firma robi to co mówi. Na szczególn? uwag? zas?uguje mo?liwo?? wzi?cia po?yczki na raty – ja nigdy nie bior? chwilówek na krótki termin, bo wiem, ?e strasznie trudno je sp?aci?, nawet jak ma si? sta?e dochody.

  Jeszcze nie korzysta?em z programu lojalno?ciowego, bo jako? nie mam czasu, ?eby rozwi?zywa? jakie? kursy. Nie wiem czy to w ogóle dobry pomys?.

  Jednak chwilówki w Wonga polecam.

 3. Karoll pisze:

  Firma ok, ?aden krzak. Pieni?dze wyp?acaj? zgodnie z umow?. Jedyny minus to takie niskie kwoty, które mo?na po?yczyc w przypadku jednorazowej sp?aty. Na raty kredytu jeszcze u nich nie bra?em.

 4. edimazur pisze:

  A jak to w wonga jest z umow?? Przysy?aj? papierowa do domu do podpisania?

 5. jerryh pisze:

  Dobra firma, korzysta?em z ich us?ug wielokrotnie. Nie mia?em nigdy problemów z odmow? po?yczki.Za ka?dym razem dostawa?em po?yczk? w kwocie o jak? wnioskowa?em. Po 3 po?yczce zobaczy?em,ze na koncie du?o podnie?li mi limit po?yczki. I za to du?y plus ,ze cenia sta?ego klienta. Przelewy nadaj? róznie. Czasami tego samego dnia, czasami trzeba czeka? do nast?pnego.

 6. malyszm pisze:

  Bra?em dwa razy. Sp?aca?em w terminie i mog? z r?ka napis?,ze jak sp??ca si? po?yczk? tak jak jest w regulaminie to nie ma absolutnie zadnych problemów z po?yczk?. I firma zachowuje si? uczciwie. Decyzja za pierwszym i drugim razem by?a w kilka minut.
  Polecam!

 7. anu pisze:

  Firma ok. Nie sprawdzaj? bik je?li chodzi o niskie kwoty. Wydaje mi si? jedna,ze o wiele wazniejszy jest dla niego nowy klient ni? utrzymanie przy sobie starego klienta.Nowi klienci maj? dobre promocje takie jak darmowa pierwsza po?yczka. Starzy juz nie. Podwy?szyli mi ostatnio limit kredytu ale o kwot?… 50 z?. Co jest dla mnie po prostu ?mieszne. No i dodatkowy plus daj? za wygodn? stron? www, która chodzi szybko ibezproblemowo.

 8. Anna Kwiatkowska pisze:

  By?am zmuszona wzi?? po?yczke i pad?o na wong?. Widzia?am reklam? w tv i uzna?am,?e skoro du?a firma to nie b?da kombinowali z op?atami i oszukiwaniem klienta.Nie zawiod?am sie. By?o tak jak w umowie. Wszystko posz?o szybko i sprawnie.Dodatkowo po?yczka niczego mnie nie kosztowa?a poniewa? skorzysta?am z darmowej promocji (nie wiedzia?am,?e firmy maj? takie okazje).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *