1. Chwilówki online
  2. >
  3. Zaliczka.pl

Zaliczka.pl – chwilówki, opinie, kontakt

Szukasz szybkiej po?yczki ratalnej przez internet, ale troch? obawiasz si? wysokich kosztów albo wielu formalno?ci? Wszystko zale?y od tego, jak? ofert? wybierzesz. Tym razem sprawdzimy, jak dzia?a serwis Zaliczka.pl i czy warto jest wzi?? chwilówk? w?a?nie u nich.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Zaliczka.pl logo
Ocena: 3.8
(ilość ocen: 10)
Dokładna nazwa firmy: Zaliczka sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Toru?ska 52/81, Warszawa
E-mail: info@Zaliczka.pl
Telefon kontaktowy: (22) 206 21 49
NIP: 5272661439
REGON: 143148849
KRS: 0000394906

Kilka s?ów o serwisie Zaliczka.pl

Serwis Zaliczka.pl przeznaczony jest dla wszystkich osób, które od czasu do czasu potrzebuj? pieni?dzy na nag?e wydatki. Oferta chwilówek jest dost?pna on-line, wi?c mo?na z?o?y? wniosek o po?yczk? o ka?dej porze dnia i nocy. Serwis Zaliczka.pl dzia?a przez 24 godziny na dob? przez 7 dni w tygodniu. Dzia? Obs?ugi Klienta z?o?ony jest z wysoko wykwalifikowanych, profesjonalnych doradców. Firma przyk?ada bardzo du?? wag? do indywidualnego podej?cia do klientów. W jej ofercie znajduj? si? po?yczki od 100 z? do 2000 z? na okres 15 lub 30 dni. Z?o?enie wniosku o chwilówk? w serwisie Zaliczka.pl jest bardzo szybkie i proste. Wszystkie dane osobowe i bankowe s? bardzo bezpieczne. Motto serwisu Zaliczka.pl to „Zaliczka, Przyjaciel w finansach”. Udzielanie kredytów przez t? firm? opiera si? na odpowiedzialno?ci i uczciwo?ci. Po?yczk? mog? dosta? tylko osoby, które posiadaj? zdolno?? kredytow? i b?d? w stanie sp?aci? zaci?gni?te zobowi?zania. Wysoko?? chwilówki jest zale?na od dochodów wnioskodawcy. To pozwala na zminimalizowanie ryzyka. Serwis Zaliczka.pl chroni w ten sposób swoich klientów przez wpadni?ciem w k?opoty finansowe, a jednocze?nie gwarantuje sobie, ?e po?yczone od niego pieni?dze, do niego wróc? i firma nie zbankrutuje.

Kto mo?e ubiega? si? o po?yczk? w serwisie Zaliczka.pl?

Wniosek o chwilówk? w serwisie Zaliczka.pl mo?e z?o?y? ka?dy, kto:

  • uko?czy? 21 lat,
  • posiada dowód osobisty.
  • jest obywatelem RP.
  • ma sta?y adres zamieszkania.
  • ma sta?e dochody (pensja, w?asna dzia?alno??, emerytura lub inne ?ród?a).

Warto zauwa?y?, ?e nie s? tutaj wymagane ?adne za?wiadczenia, ani nie ma górnej granicy wiekowej.

Kiedy otrzymasz przelew z serwisu Zaliczka.pl?

Po?yczkodawca deklaruje, ?e pieni?dze znajd? si? na Twoim koncie nawet w ci?gu 30 minut. Jednak pami?taj o tym, ?e rzeczywisty czas oczekiwania jest zale?ny od sesji bankowych i godzin pracy biura. Biuro Obs?ugi Klienta jest czynne od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 08:30 do 19:00, natomiast w soboty od 10:30 do 16:00.

Jak wygl?da proces uzyskania po?yczki w serwisie Zaliczka.pl?

Na samym pocz?tku trzeba podkre?li?, ?e z?o?enie wniosku jest ca?kowicie bezp?atne. Jego wype?nienie nie powinno Ci zaj?? wi?cej ni? 5 minut. Najpierw nale?y poda? kwot?, jak? chcesz po?yczy? oraz okres sp?aty Termin sp?aty po?yczki to 15 lub 30 dni. Nast?pnie musisz wype?ni? wniosek o po?yczk?. Zacznij od klikni?cia na przycisk ,,Wy?lij wniosek”, w dalszej kolejno?ci wpisz swoje dane i zaakceptuj regulamin. Gdy po?yczkodawca otrzyma Twój wniosek to zostanie do Ciebie wys?ana pro?ba o  aktywowanie konta klienta na stronie Zaliczka.pl.  Wniosek zostanie b?yskawicznie rozpatrzony. Decyzj? o przyznaniu po?yczki lub odmowie jej udzielenie otrzymasz smsem oraz e-mailem. Czekaj na przelew. Minimalny czas oczekiwania to 30 minut. Pieni?dze mo?esz wyda? na wybrany przez Ciebie cel. Je?eli masz jakie? w?tpliwo?ci lub pytania, to skontaktuj si? z konsultantami. S? dost?pni pod numerem telefonu (22) 206 21 49 lub pod adresem: info@zaliczka.pl.

Jak okre?lana jest zdolno?? kredytowa w serwisie Zaliczka.pl?

Po otrzymaniu wszystkich potrzebnych informacji po?yczkodawca, weryfikuje przes?ane dane. Wykonuje kontrol? kredytow?, aby okre?li? zdolno?? rozliczeniow? osoby wnioskuj?ce. W czasie dokonywania kontroli kredytowej, sprawdzane s? dokumenty oraz dane, które zosta?y uzupe?nione we wniosku o po?yczk? na tej stronie internetowej: https://www.zaliczka.pl/howToRequestLoan. Wynikiem czynno?ci sprawdzaj?cych jest ,,wynik kredytowy”. Poinformowany zostaniesz o nim za pomoc? SMSa. Wa?ne jest to, ?e wpis w rejestrze BIK nie jest ?adn? przeszkod? do wzi?cia po?yczki.

Jak sp?aci? po?yczk? wzi?t? w serwisie Zaliczka.pl?

Gdy masz problem ze sp?at? zobowi?zania w terminie, to masz mo?liwo?? refinansowania po?yczki u jednego z po?yczkodawców, którzy wspó?pracuj? z serwisem Zaliczka.pl. Mo?esz sp?aci? rat? 7,14 lub 30 dni pó?niej. Je?eli chcesz skorzysta? z takiego udogodnienia, to zaloguj si? do swojego Konta Klienta Zaliczka.pl albo skontaktuj z serwisem. Informacje o tym, w jaki sposób sp?aci? po?yczk?, uzyskasz równie? po zalogowaniu si? na swój profil Klienta. Najpierw musisz wybra? opcj? sp?a? po?yczk?, a nast?pnie wykona? b?yskawiczny przelew przez system Blue Cash. Mo?esz równie? wykona? tradycyjny przelew na jedno z podanych tutaj numerów rachunków bankowych:

IPKO: 74 1020 1055 0000 9202 0288 2637

Santander (BZ WBK): 92 1090 1883 0000 0001 1920 2989

Millennium: 21 1160 2202 0000 0002 1763 0305

Pekao: 43 1240 1037 1111 0010 4052 1043

Konta te nale?? do Zaliczka Sp z o.o. ul. Przasnyska 6B 01-756 Warszawa.

Gdy wp?ata zostanie zaksi?gowana w serwisie Zaliczka.pl, to mo?esz wzi?? kolejn? po?yczk?. Nie ma tutaj ?adnego limitu czasowego.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Zaliczka.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *