1. Chwilówki online
 2. >
 3. Zaplo

Zaplo.pl – po?yczki ratalne, opinie, kontakt

Chwilówka potrzebna na ju?? Czasem w ?yciu tak si? dzieje, ?e pilnie potrzebujemy pieni?dzy, a do wyp?aty zosta?o jeszcze troch? czasu. Dlatego dobrze zna? co najmniej jedno, pewne ?ród?o gotówki, mo?e to w?a?nie b?dzie Zaplo.pl? Sprawd?my, jak? ofert? przygotowa? ten po?yczkodawca dla swoich klientów!

Zaplo logo
Ocena: 3.75
(ilość ocen: 8)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Zaplo sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. ?wirki i Wigury 16C, Warszawa
E-mail: kontakt@zaplo.pl
WWW: www.zaplo.pl
Telefon kontaktowy: 221 333 888
Godziny pracy: Pon.- Pt.: 8:00 - 22:00
Sob. - Ndz.: 8:00 - 20:00

NIP: 521-366-08-75
REGON: 146952871
KRS: 0000483782

Po?yczki na raty przez Internet – Zaplo.pl

Na samym pocz?tku warto wiedzie?, ?e marka Zaplo.pl ma tego samego w?a?ciciela, co Vivus.pl, czyli 4finance Group. Ta grupa kapita?owa dzia?a w 17 pa?stwach na ca?ym ?wiecie. W Europie s? to mi?dzy innymi: ?otwa, Czechy, Finlandia, Hiszpania, Dania, Litwa, Rumunia i Bu?garia. W Polsce Zaplo.pl funkcjonuje od ko?ca 2013 roku.

Zdobyte na wielu rynkach do?wiadczenie pomaga po?yczkodawcy w ci?g?ym ulepszaniu oferty, a tak?e procedury weryfikacyjnej. Je?li macie jakie? pytania odno?nie produktów lub szczegó?ów umowy, to mo?ecie skontaktowa? si? z doradc? w nast?puj?cy sposób:

 • chat internetowy,
 • e-mail,
 • telefon.

Biuro obs?ugi klienta pracuje w dni robocze od 8:00 do 22:00, a w soboty i niedziele od 8:00 do 20:00. Pod wzgl?dem dost?pno?ci dla po?yczkobiorców, Zaplo.pl wypada bardzo dobrze. ?wiadczy to równie? o tym, jak wa?ni dla firmy s? jej klienci.

Dost?pno??, to jednak tylko cz??? sk?adowa oceny instytucji po?yczkowych, sprawd?my zatem jak Zaplo.pl radzi sobie na innych polach.

Jak zaci?gn?? po?yczk? w Zaplo.pl?

Ka?da osoba, która potrzebuje gotówki, chce, aby procedura po?yczkowa by?a jak najszybsza. Jak z tym elementem radzi sobie Zaplo.pl? Podstaw? jest oczywi?cie formularz na stronie internetowej – wybieramy tam interesuj?c? nas kwot? oraz wysoko?? rat. Tutaj ju? mo?emy zauwa?y? innowacyjne rozwi?zanie. Nie wybieramy bowiem ilo?ci rat – t? informacj? podaje nam kalkulator. Ustalamy po prostu, na jak? kwot? miesi?cznie nas sta?.

A jakie jeszcze informacje musimy poda? w formularzu? To przede wszystkim:

 • imi? i nazwisko,
 • PESEL,
 • numer telefonu komórkowego
 • e-mail.

Adres oraz reszt? danych osobowych podajemy ju? po za?o?eniu konta klienta na stronie po?yczkodawcy. Bardzo wa?ne jest ustanowienie bezpiecznego has?a – tak aby nikt nie móg? si? w?ama? na nasz profil i wzi?? na nas po?yczki.

Niestety, u tego po?yczkodawcy nie mamy mo?liwo?ci wnioskowania o gotówk? przez telefon lub wiadomo?? SMS.

Potwierdzi? to?samo?? mo?na na dwa sposoby. Pierwszy to doskonale znany przelew weryfikacyjny. Wykonujemy go z naszego osobistego rachunku rozliczeniowego. Wysoko?? transakcji to 0,01 z?otego (1 grosz).

Drugi, o wiele szybszy sposób, to skorzystanie z programu Instantor. W tym przypadku logujemy si? na nasze konto osobiste za pomoc? aplikacji. Musimy odczeka? wyznaczony przez Instantor czas. Program pobiera wówczas informacje na nasz temat: dane osobowe, wysoko?? przelewów przychodz?cych oraz wychodz?cych.

To nie oznacza jednak, ?e po?yczkodawca otrzymuje wyci?g z naszego konta. Instantor tworzy raport i tam podane s? takie informacje jak: ?redni poziom naszych przychodów i wydatków. Zaplo.pl otrzymuje wi?c dane na temat naszej zdolno?ci kredytowej.

Formalno?ci w Zaplo.pl – jak wygl?daj??

Jakie formalno?ci czekaj? na osoby ch?tne do zaci?gni?cia zobowi?zania w tej firmie? Lista wymaga? nie odbiega zbytnio od tych, które prezentuj? inne firmy. Po?yczkobiorca musi:

 • by? osob? pe?noletni?,
 • posiada? polskie obywatelstwo oraz sta?y adres na terenie Polski,
 • posiada? konto bankowe,
 • posiada? zdolno?? kredytow?,
 • mie? dobr? histori? kredytow?,
 • mie? aktywny profil klienta na stronie instytucji po?yczkowej.

I to wszystko, nie ma tu w zasadzie ?adnych niespodzianek.

Dla kogo po?yczki w Zaplo.pl?

W tym miejscu warto jest u?ci?li?, do kogo Zaplo.pl kieruje swoj? ofert?. Poza pe?noletno?ci? na?o?one jest dodatkowe kryterium wiekowe. Po?yczkobiorca bowiem musi mie? nie mniej ni? 21 lat i nie wi?cej ni? 70 lat.

Je?li nie spe?niasz powy?szych wymaga?, to zapraszamy do naszych zestawie?: chwilówki od 18 lat oraz chwilówki dla emerytów.

Zaplo.pl i rejestry d?u?ników

A czy ten po?yczkodawca sprawdza, czy mieli?my w przesz?o?ci problemy z terminowym p?aceniem rat? Otó? weryfikuje i to bardzo dok?adnie. Zawieraj?c umow? musimy zgodzi? si? na sprawdzenie informacji w nast?puj?cych bazach danych:

 • Biuro Informacji Kredytowej;
 • BIG InfoMonitor (bazy: Konsument oraz Bankowy rejestr);
 • Krajowy Rejestr D?ugów BIG;
 • ERIF BIG;
 • Krajowy Rejestr Informacji Gospodarczej;
 • Zwi?zek Banków Polskich;
 • w?asna baza danych po?yczkodawcy.

Zasady udzielania po?yczek s? do?? restrykcyjne: o potencjalnym po?yczkobiorcy nie mog? widnie? negatywne wpisy w powy?szych bazach. Zatem osoby, których historia kredytowa budzi w?tpliwo?ci, powinny najpierw skontaktowa? si? z biurem obs?ugi klienta i dopyta? si? o szans? na udzielenie po?yczki.

Dlaczego warto to zrobi?? Poniewa? BIK rejestruje równie? zapytania banków i instytucji pozabankowych na nasz temat. Trudniej b?dzie uzyska? nam zobowi?zanie, je?li po?yczkodawca zauwa?y, ?e wcze?niej inne firmy odmówi?y nam wsparcia.

Zaplo.pl: ile mo?emy po?yczy? i na jak d?ugo?

W Zaplo.pl mo?emy po?yczy? od 1000 z?otych do maksymalnie 5000 z?otych. Nale?y jednak zauwa?y?, ?e dost?pna kwota jest zale?na od sposobu weryfikacji to?samo?ci. Czas trwania umowy wynosi 3 miesi?ce.

A jaki jest koszt po?yczki w Zaplo.pl? Ju? to dla Was sprawdzili?my! Zak?adamy, ?e po?yczamy najni?sz? mo?liw? kwot? – 1000 z?. W tym wariancie b?dziemy musieli odda? ??cznie 1170,03 z?, natomiast miesi?czna rata wyniesie 390,01 z?. RRSO jest w tym przypadku na poziomie 159,8%. ??czny koszt po?yczki wynosi wi?c mniej ni? 200 z?otych.

Zobacz tak?e nasz oddzielny artyku? o wyd?u?aniu terminu sp?aty.

Dodajmy tylko, ?e gdy po?yczymy najwy?sz? kwot?, czyli 5000 z?otych, to RRSO pozostanie na poziomie 159,8%, a ca?kowita kwota do sp?aty wyniesie 5850,09 z?. Czyli oddacie ok. 15% wi?cej, ni? po?yczyli?cie.

Jak szybko pieni?dze od Zaplo.pl b?d? na koncie?

Kolejn?, bardzo wa?n? informacj? dla po?yczkobiorców, jest ta dotycz?ca szybko?ci wyp?aty ?rodków. Proces decyzyjny w Zaplo.pl nie jest automatyczny, musimy zatem celowa? ze z?o?eniem wniosku w godziny pracy doradców firmy. Dzi?ki temu mamy wi?ksz? pewno??, ?e decyzja zostanie podj?ta tego samego dnia. Na szcz??cie godziny pracy w Zaplo.pl s? do?? d?ugie, o czym napisali?my ju? wy?ej.

Jak szybko po podj?ciu decyzji otrzymamy pieni?dze? Wszystko zale?y od tego, w jakim banku mamy swoje konto. W przypadku takich jednostek jak:

 • Alior Bank,
 • Getin Bank,
 • mBank,
 • Millennium Bank,
 • PKO BP.

Pieni?dze otrzymamy w 15 minut, o ile nie b?dzie ?adnych prac technicznych na serwerach banków.

Je?li nasz rachunek prowadzi inny bank ni? wy?ej wymienione, to czas wp?yni?cia po?yczki na konto b?dzie ju? jednak zale?ny od ksi?gowa? transakcji mi?dzybankowych. Warto wiedzie?, ?e maksymalny czas takich przelewów to dwa dni robocze.

Sp?ata po?yczki w Zaplo.pl

Sp?ata po?yczki w Zaplo.pl powinna przebiega? zgodnie z podanym do wiadomo?ci i dost?pnym online na profilu klienta harmonogramem sp?aty. Nale?y tutaj pami?ta? o tym, ?e ka?dy dzie? zw?oki mo?e wi?za? si? z naliczeniem odsetek karnych, a nast?pnie z wpisem do rejestru nierzetelnych p?atników.

Co je?li jednak zabraknie nam w danym miesi?cu gotówki? Wówczas mo?emy skonsultowa? si? z biurem obs?ugi klienta i ustali? odroczenie terminu raty. Wi??e si? to jednak z uiszczeniem odpowiedniej prowizji. Jej wysoko?? jest zale?na od kwoty, któr? po?yczyli?my i wynosi 2,5%. Im wi?cej zatem zaci?gn?li?my zobowi?zania, tym wi?cej zap?acimy za ewentualn? prolongat? raty miesi?cznej.

Zaplo.pl: pierwsza po?yczka i program lojalno?ciowy

Niestety, na stronie nie ma informacji, aby pierwsza po?yczka, by?a udzielana na preferencyjnych warunkach. Na specjalne oferty nie mog? liczy? równie? stali klienci Zaplo.pl.

Warto jednak zaznaczy?, ?e okresowo po?yczkodawca przygotowuje specjalne produkty, na przyk?ad “Przetestuj Zaplo” i “Tniemy prowizj?”. Pierwsza polega na tym, ?e wcze?niejsza (do maksymalnie 30 dni od daty udzielenia), ca?kowita sp?ata zobowi?zania b?dzie skutkowa?a zwrotem jej kosztów (poza kwot? przelewu weryfikacyjnego). Oznacza to, ?e mo?ecie po?yczy? dowoln? sum? i w ostatecznym rozrachunku b?dzie to darmowa po?yczka z RRSO 0%.

Oferta “Tniemy prowizj?” to promocja, w której prowizja wynosi 20% kwoty po?yczki. Sporo, ale gdy we?miemy pod uwag?, ?e dla niektórych ofert wynosi ona a? 80%, to powy?szy specjalny produkt jest bardzo korzystny dla naszego portfela.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Zaplo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *