1. Chwilówki online
  2. >
  3. Zylion

Zylion – chwilówki, opinie, kontakt

Zylion to sprawdzony po?yczkodawca. Najwa?niejszym ich produktem s? chwilówki na raty, udzielane na okres 30 dni. Aby uzyska? po?yczk?, wystarczy z?o?y? wniosek przez internet. Wniosek jest rozpatrywany b?yskawicznie. Je?eli chcesz porozmawia? z konsultantem, to czas oczekiwania na po??czenie wynosi ?rednio 15 sekund. Jak wygl?da ich szczegó?owa oferta?

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Zylion logo
Ocena: Oceń jako pierwszy !
(ilość ocen: 0)
Dokładna nazwa firmy: Fintredo Financial Technology Sp. z o. o.
Siedziba firmy: al. Stanów Zjednoczonych 51/612, Warszawa
E-mail: info@zylion.pl
Telefon kontaktowy: 12 345 29 99
NIP: 1132936615
REGON: 366933159
KRS: 0000671671

Pierwsza po?yczka w firmie Zylion

Na pewno ucieszy Ci? informacja, ?e pierwsza po?yczka do 1500z? ca?kowicie za darmo. Nie ma ?adnych dodatkowych, ani ukrytych op?at. Gdy po?yczasz 1500 z?, to oddajesz 1500 z? i ani grosza wi?cej. Jest jednak jedno ma?e ,,ale”. Musisz pami?ta?, ?e maksymalny czas sp?aty tej chwilówki to 30 dni.

Kolejna po?yczka w firmie Zylion

Warto na pocz?tku podkre?li?, ?e osoby, które sp?aci?y pierwsz? po?yczk? w terminie, mog? wzi?? kolejn? w maksymalnej kwocie 3500 z?. To taki dowód zaufania ze strony po?yczkodawcy. Przy takiej kwocie b?dziesz mia? ??cznie do sp?acenia 4340 z?. Prowizja i odsetki b?d? wynosi?y 840 z?, a RRSO- 1269.72 %. Tutaj niestety te? jest pewien ,,haczyk”. Chocia? wysoko?? chwilówki dla zad?u?onych si? zwi?ksza, to nie wyd?u?a si? czas jej sp?aty. Nadal masz 30 dni, wi?c warto dobrze przemy?le? t? decyzj?.

Do kogo jest skierowana oferta Zylion?

Aby ubiega? si? o chwilówk? w Zylion, trzeba spe?ni? nast?puj?ce warunki: mie? obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej z miejscem zamieszkania na terenie Polski, by? w wieku od 22 do 75 lat, posiada? pe?n? zdolno?? do podejmowania czynno?ci prawnych, utworzy? swój profil na stronie internetowej www.zylion.pl, zaakceptowa? wy?wietlone tam warunki dotycz?ce sp?aty i udzielania po?yczki, z?o?y? poprawnie wype?niony wniosek. Trzeba pami?ta? jeszcze o tym, ?e nie mo?na mie? zaleg?o?ci finansowych w Zylion w chwili wnioskowania o po?yczk? i mie? wystarczaj?ce ?rodki na przysz?? jej sp?at?. Je?eli chodzi o dokumenty to jest to typowy przyk?ad  chwilówki na dowód. Wystarczy aktualny dowód osobisty oraz aktywny numer telefonu komórkowego.

Jak wygl?da proces wnioskowania o po?yczk? w Zylion?

Wzi?cie po?yczki w tym portalu jest naprawd? bardzo proste. Pierwszym krokiem jest podj?cie decyzji, ile pieni?dzy potrzebujesz i na jak d?ugo. Drugi krok to wype?nienie wniosku i podanie danych osobowych. Kilka minut zajmuje utworzenie osobistego konta na Zylion.pl. Ostatnim krokiem jest weryfikacja wniosku przez po?yczkodawc?. Gdy przejdzie j? pozytywnie, to pieni?dze niezw?ocznie trafi? na Twoje konto. Je?eli chodzi o sam? weryfikacj?, to nale?y wcze?niej wykona? przelew weryfikacyjny ze swojego indywidualnego rachunku bankowego. Formalno?ci zosta?y ograniczone do minimum. Szybko otrzymasz decyzj? kredytow?, poniewa? Zylion oferuje chwilówki bez BIK.

Co robi?, gdy nie mo?esz sp?aci? chwilówki zaci?gni?tej w Zylion?

Przede wszystkim, jak najszybciej skontaktuj si? z po?yczkodawc?. Zylion przedstawi Ci indywidualn? ofert? refinansowania po?yczki. W przeciwnym razie podejmie on kroki upominawczo-windykacyjne, które b?d? si? wi?za?y z dodatkowymi kosztami zgodnie z tabel? op?at, która stanowi integraln? cz??? Ramowej Umowy Po?yczki. Wszystkie dokumenty wi???ce si? z chwilówkami znajduj? si? na stronie: https://zylion.pl/credit/index/documents/. Warto si? z nimi zapozna? przed zaci?gni?ciem zobowi?zania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *